HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
HSK 6 word: freq index 32067
qiūlíng hills

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Qiū/qiū, [坵], surname Qiu, mound/hillock/grave/classifier for fields, variant of 丘[qiū]/hilloc...
        shānqiū, hill
        
        shāqiū, sand dune/sandy hill
        
        Qiūjíěr, [丘吉爾], variant of 邱吉爾|邱吉尔[Qiū jí ěr]
        xiàqiūnǎo, [下丘腦], hypothalamus (anatomy)
        qiūlíng, hills
        MǎqiūBǐqiū, [馬丘比丘], Machu Picchu
        
        
        
        
        qiūzhěn, pimple
        
        tǔqiū, mound/hillock/barrow
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        xiǎoqiū, hill/knoll
        
        qiūnǎo, [丘腦], thalamus
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        

        língmù, tomb/mausoleum
        líng, mound/tomb/hill/mountain
        Gélínglán, [格陵蘭], Greenland
        qiūlíng, hills
        Jiānglíng, Jiangling county in Jingzhou 荊州|荆州[Jīng zhōu], Hubei
        Gélínglándǎo, [格陵蘭島], Greenland
        Jīnlíng, pre-Han name for Nanjing/common place name
        
        
        
        
        
        
        

Look up 丘陵 in other dictionaries

Page generated in 0.008400 seconds

If you find this site useful, let me know!