HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 42336
[佩劍] pèijiàn sword
(fencing) saber

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        pèifú, to admire
        pèi, [珮], to respect/to wear (belt etc), girdle ornaments
        
        qīnpèi, [欽佩], to admire/to look up to/to respect sb greatly
        jìngpèi, to esteem/to admire
        Luòpèizī, [洛佩茲], Lopez (name)
        
        
        
        
        
        Bùdápèisī, [布達佩斯], Budapest, capital of Hungary
·         
        
        
        pèidài, to wear (as accessories)
        
        
        
        
        lìngrénqīnpèi, [令人欽佩], admirable
·         
        
        
        pèidài, [佩帶], to wear (as accessories)/carry at the waist
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
西         
        
        Kèlìàopèitèlā, [克莉奧佩特拉], Cleopatra (c. 70-30 BC), queen of Egypt
        
        Pèilín, [珮林], Palin (name)/Sarah Palin (1964-), US Republican politician, state governor of Al...
        
        pèijiàn, [佩劍], sword/(fencing) saber
        
        
        
        
        
        
        Pèiqí, Peppa, from Peppa Pig cartoon
西         
        pèishì, [佩飾], ornament/pendant
·         
·         
        
西·西         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
··         
·         
···         
        
·         
        
·         
·         
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
·         
·         
        
··         
·         
        
西         
        
        Ōupèikè, [歐佩克], OPEC/Organization of the Petroleum Exporting Countries
·         
        
        
        
·         
        
        
西         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
···         
·西         
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
·         
·         
        Luòpèisī, Lopez (name)
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
··         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
··         
·         
        
        
·         Shālā·Pèilín, Sarah Palin (1964-), US Republican politician, State governor of Alaska from 200...
·西         
        
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·西         
        
·         
        
·         
        Kēpèiěr, [科佩爾], Koper (port city of Slovenia)
        
        
·         
        
·         
        
        

        jiàn, [劍]/[劒], double-edged sword/CL:口[kǒu],把[bǎ]/classifier for blows of a sword, variant of 劍...
        Jiànqiáo, [劍橋], Cambridge
        bǎojiàn, [寶劍], (double-edged) sword/CL:把[bǎ],方[fāng]
        jiànshù, [劍術], swordsmanship
        
        jījiàn, [擊劍], fencing (sport)
        jiànkè, [劍客], swordsman
        
        jiànbánǔzhāng, [劍拔弩張], lit. with swords drawn and bows bent (idiom); fig. a state of mutual hostility/a...
        duǎnjiàn, [短劍], dagger
        
齿         jiànchǐhǔ, [劍齒虎], saber-toothed tiger
        lìjiàn, [利劍], sharp sword
        shuāngrènjiàn, [雙刃劍], double-edged sword (lit. and fig.)
        
        
        
        chúnqiāngshéjiàn, [唇槍舌劍], fight a battle of words/cross verbal swords
        pèijiàn, [佩劍], sword/(fencing) saber
        dāojiàn, [刀劍], sword
        jiàndào, [劍道], kendō (sports)
        
        mùjiàn, [木劍], wooden sword
        
        
        
        
        
        wǔjiàn, [舞劍], to perform a sword-dance
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        shàngfāngbǎojiàn, [尚方寶劍], variant of 尚方劍|尚方剑[shàng fāng jiàn]/imperial sword (giving bearer arbitrary powe...
        
        
        
        
        zhòngjiàn, [重劍], épée (fencing)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        jiànbǐng, [劍柄], sword hilt
        
        
        
        jiànshēn, [劍身], sword blade
        
        
        huājiàn, [花劍], foil (fencing)
        
        

Look up 佩剑 in other dictionaries

Page generated in 0.065830 seconds

If you find this site useful, let me know!