HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 44152
Āitǎ ETA (Euskadi Ta Askatasuna or Basque homeland and freedom), Basque armed separatist group

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Āijí, Egypt
        Āiwén, Evan/Avon/Ivan
        
        āi, dust/dirt/Angstrom or Ångström, unit of length equal to 10^-10 meters/phonetic a...
        
        
        
        Āisàiébǐyà, [埃塞俄比亞], Ethiopia
        Láoāidé, [勞埃德], Lloyd (name)/Lloyd's (London-based insurance group)
        
        
        chénāi, [塵埃], dust
        Āidé, Ed (name - Eduard)
        
        Píāiěr, [皮埃爾], Pierre (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        Āidéjiā, Edgar (name)
        
        Āilínnà, Elena (name)
        
        
        
        Chénāiluòdìng/chénāiluòdìng, [塵埃落定], "Red Poppies", novel by 阿來|阿来[Ā lái], the dust settles (idiom)/to settle down/to...
        
        Āimǐěr, [埃米爾], Emir (Muslim ruler)/Amir
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Sūwéiāi, [蘇維埃], Soviet (council)
        
        
·         
        Āiwénsī, Evans/Ivins/Ivens
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Āiěrpàsuǒ, [埃爾帕索], El Paso (Texas)
        Āisīkùluósī, [埃斯庫羅斯], Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven...
·         
        
        
        Āitǎ, ETA (Euskadi Ta Askatasuna or Basque homeland and freedom), Basque armed separat...
        
        
        
·怀         
西         
        
·         
        Āiěrjīn, [埃爾金], James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China w...
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        Méngbǐlìāi, Montpellier (French town)
        
        
·         
        
·怀         
西         
        
西         
西         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
··         
        
·         
        
·         
·         
·         
        Āinièāsī, Aeneas, hero of Virgil's Aeneid
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
··         
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
·西         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        Āiěrnándésī, [埃爾南德斯], Hernández (name)
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
        
        
        
·         
西         
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
··         
        
·         
··         
·西         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
西         
        
        
        
        
·         
··         
        
·         
        
        
        
·         
        Niǔāi, [紐埃], Niue (island)
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
··         
        
··         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        Āilǐwēn, [埃里溫], Yerevan, capital of Armenia 亞美尼亞|亚美尼亚[Yà měi ní yà]
        
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
西·         
··         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
西         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
怀·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
··         
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
        
        
        
西         Kèluóāixīyà, [克羅埃西亞], Croatia/Hrvatska/Republic of Croatia (1991-) (Tw)
        
·         
        
        
        
·         
··         
·         
        
        
·         

        tǎ, [墖], pagoda/tower/minaret/stupa (abbr. loanword from Sanskrit tapo)/CL:座[zuò], old va...
        dēngtǎ, [燈塔], lighthouse/CL:座[zuò]
        
        jīnzìtǎ, pyramid (building or structure)
        Kěntǎjī, Kentucky, US state
        
        
        Tǎlìbān, Taliban (Farsi: student), Afghan guerrilla faction
        
        
        
        Kěntǎjīzhōu, Kentucky, US state
        tǎlóu, [塔樓], tower (of building)
        
西         
        
        
        tǎtái, control tower
        
        
        tiětǎ, [鐵塔], iron tower
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        pàotǎ, gun turret
        Nàtǎlì, Natalie (name)
        
        
        
        
        
        
        
        xiàngyátǎ, ivory tower
        
·         
        
        
        
        
        
        
        Tǎtǎěr, [塔塔爾], Tatar ethnic group of Xinjiang
        
        
·         
        
        
        àitǎ, eta (Greek letter Ηη)
        
        guāntǎnàmówān, [關塔那摩灣], Guantanamo Bay (in Cuba)
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        jiāntǎ, spire/minaret
        Àogǔsītǎ, [奧古斯塔], Augusta, capital of Maine
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        ÀifēiěrTiětǎ, [艾菲爾鐵塔], Eiffel Tower
        
        
        Kǎtǎěr, [卡塔爾], Qatar
        
        
        
        
        Bùliètǎní, [佈列塔尼], Brittany or Bretagne, area of western France
        bǎotǎ, [寶塔], pagoda
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Jīntǎ, Jinta county in Jiuquan 酒泉, Gansu
        
        diànshìtǎ, [電視塔], TV tower
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        tǎjiān, spire/peak of a pagoda
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        xiétǎ, leaning tower
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         Sītǎxī, Stacy (name)
        
        
        
        Āitǎ, ETA (Euskadi Ta Askatasuna or Basque homeland and freedom), Basque armed separat...
        
        
        
        
        
        Tǎlāwǎ, Tarawa, capital of Kiribati
        
·         
西         
        
        
        
        
        
西         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        Tǎjíkèsītǎn, Tajikistan
        lěngquètǎ, [冷卻塔], cooling tower
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        tǎfūchóu, [塔夫綢], taffeta
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        bèitǎ, [貝塔], beta (Greek letter Ββ)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        tǎluó, [塔羅], tarot (loanword)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        Āsītǎnà, [阿斯塔納], Astana, capital of Kazakhstan
        
        
西         
        
        
        Tǎjíkè, Tajik ethnic group/Tajikistan, former Soviet republic adjoining Xinjiang and Afg...
        
        Tǎjíkèrén, Tajik (person)
        
        
        
·         
        
        
···         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        Tǎhé, Tahe county in Daxing'anling prefecture 大興安嶺地區|大兴安岭地区, Heilongjiang
        Tǎlín, Tallinn, capital of Estonia
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Àiěrmǐtǎshí, [艾爾米塔什], Ermitazh or Hermitage museum in St Peterburg
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        Bābiétǎ, [巴別塔], Tower of Babel, in Genesis 11:-foll.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        Sāngtǎnà, [桑塔納], Santana (name)
        
        
西西·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        Fǎtǎhè, Fatah, Palestinian organization
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        Fúsītǎfū, Falstaff (Shakespearian character)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
··         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        Āěrbótǎ, [阿爾伯塔], Alberta province of Canada, capital Edmonton 埃德蒙頓|埃德蒙顿[Āi dé méng dùn]
·         
        
·         
        bīngtǎ, serac
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        Máolǐtǎníyà, [毛里塔尼亞], Mauritania
·         
        Gésītǎ, Gestalt (loanword)/coherent whole/technical word used in psychology meaning the ...
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
··         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
西         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
西         Tǎlāhāxī, Tallahassee, capital of Florida
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
西         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
··         
        
        
西西         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        Àibótǎ, Alberta province of Canada, capital Edmonton 埃德蒙頓|埃德蒙顿[Āi dé méng dùn]/also writ...
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
西         
西         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
        
·         
        
·西