HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
HSK 6 word: freq index 8276
mìfēng to seal up

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        mìmì, secret/CL:個|个[gè]
        mìmǎ, [密碼], secret code/ciphertext/password/PIN
        bǎomì, to keep sth confidential/to maintain secrecy
        Màiāmì, [邁阿密], Miami (Florida)
        qīnmì, [親密], intimate/close
        Mì/mì, surname Mi/name of an ancient state, secret/confidential/close/thick/dense
        jīmì, [機密], secret/classified (information)
        Shǐmìsī, Smith (name)
        jiāmì, to encrypt/encryption/to protect with a password
        mìqiè, close/familiar/intimate/closely (related)/to foster close ties/to pay close atte...
        gàomì, to inform against sb
        mìshì, a room for keeping sth hidden/secret room/hidden chamber
        jǐnmì, [緊密], inseparably close
        Luómìōu, [羅密歐], Romeo (name)
        mìfēng, to seal up
        yánmì, [嚴密], strict/tight (organization, surveillance etc)
        gàomìzhě, tell-tale/informer (esp. to police)/whistleblower/grass
        mìtàn, secret agent/detective/covert investigator
西西         Mìxīxībǐ, Mississippi
        mìmóu, [密謀], conspiracy/secret plan/to conspire
        xièmì, [洩密], to leak secrets
        mìdù, density/thickness
        jiěmì, to declassify/(computing) to decrypt/to decipher
        jīngmì, accuracy/exact/precise/refined
        juémì, [絕密], top secret
        mìyǒu, close friend
        Mìěrwòjī, [密爾沃基], Milwaukee (city)
        Mìsūlǐ, [密蘇里], Missouri
        Mìsūlǐzhōu, [密蘇里州], Missouri
        nóngmì, [濃密], thick/murky
        mìjí, concentrated/crowded together/intensive/compressed
        Mìxiēgēnzhōu, Michigan, US state
        zhōumì, careful/thorough/meticulous/dense/impenetrable
        qīnmìwújiān, [親密無間], close relation, no gap (idiom); intimate and nothing can come between
        Hànmìěrdùn, [漢密爾頓], Hamilton (name)/Hamilton, capital of Bermuda
西         
        mìbì, [密閉], sealed/airtight
西西         Mìxīxībǐzhōu, Mississippi, US state
        
        hāmìguā, Hami melon (a variety of muskmelon)/honeydew melon/cantaloupe
·         
        
        mìbù, to cover densely
        Tuōlèmì, Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 3...
        
        Shīmìtè, Schmidt or Schmitt (surname)
·         
        zhěnmì, [縝密], meticulous/careful/deliberate/delicate/fine (texture)
        
        Hāmì, Kumul city in Xinjiang (Chinese: Hami)
·         
·         
        bǎomìxìng, secrecy
        chóumì, dense
        màomì, dense (of plant growth)/lush
·         
        mìbùkěfēn, inextricably linked (idiom)/inseparable
        
        
        
        
·         
        
        mìlín, jungle
·         
        
        mìbào, [密報], secret report
        mìmimámá, numerous and close together/densely packed/thickly dotted/thick/dense
        
西·         
        mìgào, to report secretly/to tip off
        
        
        
·         
        
        mìtán, [密談], commune/private discussion
西         Mìkèluóníxīyà, [密克羅尼西亞], Micronesia in southwest pacific
·         
·         
·         
        
        mìlìng, secret instruction/secret order
·         
        zhìmì, [緻密], fine/dense/compact
        
        
        
        mìyuē, [密約], secret appointment
·         
        
·         
        
·         
        mìshí, [密實], close (texture)/dense/densely woven
        mìdiàn, [密電], coded telegram/secret telegram
··         
        
        
        
        xìmì, [細密], fine (texture)/meticulous/close (analysis)/detailed
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
使         mìshǐ, secret envoy
        mìjiàn, secret documents/abbr. for 機密文件|机密文件
        
·         
        
        Mìtèlǎng, Mitterrand
        
        
        
·         
        
        
        Gāomì/gāomì, Gaomi county level city in Weifang 濰坊|潍坊[Wéi fāng], Shandong, high density
        mìmámá, see 密密麻麻|密密麻麻[mì mi má má]
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        Mìshān, Mishan county level city in Jixi 雞西|鸡西[Jī xī], Heilongjiang
        
·         
·         
西·         
·         
        
·         
西·         
        
        
·         Āěrfǎ·Luómìōu, [阿爾法·羅密歐], Alfa Romeo
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
西         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        mìmishíshi, [密密實實], thick/concentrated
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
··         
        
·         
        
        fánmì, numerous and close together/(of hair) luxuriant/(of woods) dense/(of gunfire) in...
        
        
        
        

        Fēng/fēng, surname Feng, to confer/to grant/to bestow a title/to seal/classifier for sealed...
        fēngmiàn, cover (of a publication)
        fēngsuǒ, [封鎖], to blockade/to seal off
        xìnfēng, envelope/CL:個|个[gè]
        fēngbì, [封閉], to seal/to close/to confine/to seal off/to close down/sealed/confined/closed/unr...
        mìfēng, to seal up
        fēngshā, [封殺], to shut out/to block/to smother
        fēngcún, to sequester/to seal up (for safe keeping)/to freeze (an account)/to mothball
        cháfēng, to sequester/to seize (assets)/to seal up/to close down
        fēngkǒu, to close up/to heal (of wound)/to keep one's lips sealed
线         fēngsuǒxiàn, [封鎖線], blockade line/CL:道[dào]
        yuánfēngbùdòng, [原封不動], sticking unmoving to the original (idiom); not an iota changed/untouched
        chénfēng, [塵封], covered in dust/dusty/lying unused for a long time
        cèfēng, [冊封], to confer a title upon sb/to dub/to crown/to invest with rank or title
        fēngtiáo, [封條], seal
        
        Kāifēng, [開封], Kaifeng prefecture-level city in Henan, old capital of Northern Song, former pro...
        fēngdǐng, [封頂], to put a roof (on a building)/to cap the roof (finishing a building project)/fig...
        fēngjiàn, system of enfeoffment/feudalism/feudal/feudalistic
        
        fēngdǐ, the back cover of a book
        fēngzhuāng, [封裝], to encapsulate/to enclose/to wrap/to seal inside
        
        fēngpí, outer skin/envelope/cover/(legal) seal
        fēngtào, envelope/wrapper/(book) jacket/(record) sleeve
        
        fēngjué, to confer a title/to ennoble/to knight/title of nobility
        fēnglù, road closure/to close a road
        
        
        
        
        fēnghào, [封號], title granted to a person (archaic)/to ban an (online) account
        
        qǐfēng, [啟封], to open sth that has been sealed
        fēngdì, feudal fiefdom/land held as a vassal in feudal society/enfeoffment
        hùfēng, [護封], dust jacket (of a book)/protective cover/document seal
        
        fēngyìn, seal (on envelopes)
        fēngyī, front cover
        
        
        
        
        fēngbìxìng, [封閉性], encapsulation
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        

Look up 密封 in other dictionaries

Page generated in 0.041027 seconds

If you find this site useful, let me know!