HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
· Word: freq index 28934
[帕麗斯·希爾頓] Pàlìsī·Xīěrdùn Paris Hilton

Character Composition

·

Character Compounds

·

Word Compounds


        pà, to wrap/kerchief/handkerchief/headscarf/pascal (SI unit)
        Pàtèlǐkè, Patrick (name)
        
        
·         
        shǒupà, handkerchief/CL:方[fāng]
        
        
        
        
        kǎpà, kappa (Greek letter Κκ)
西         
        
        
        Pàsīkǎ, Pascal (name)/Blaise Pascal (1623-1662), French mathematician
        
·         
        
        Pàjīnsēn, Parkinson (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         Pàlìsī·Xīěrdùn, [帕麗斯·希爾頓], Paris Hilton
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        Pàtèlìxià, [帕特麗夏], Patricia
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
西         
        
·         
        
西         Pàxī, Parsi/Farsi/Persian
        
·         
·         
·         
        
        
        Pàsī, Perth, capital of Western Australia
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·西         
        
        
        
        
        
        Āiěrpàsuǒ, [埃爾帕索], El Paso (Texas)
        
·         
        
        
        
·         
        
        Sīpàsījī, Spassky (name)
        
·         
        
        
·         
        
        pàníní, (loanword) panini
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        ShèngPàtèlǐkè, [聖帕特里克], Saint Patrick
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
·         
·         
·         
·         
        Kǎnpàlā, Kampala, capital of Uganda
        
        Lāsīpàěrmǎsī, [拉斯帕爾馬斯], Las Palmas, Spain
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        
·         
··         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        Hèqípàqí, Hufflepuff (Harry Potter)
        
·         
        JiālāpàgēsīQúndǎo, [加拉帕戈斯群島], Galapagos Islands
        
·         
        
        
·         
        
西         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·西         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        pàwǎdì, Parvati (the consort of Shiva)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        pàxià, pasha (loanword)
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        Pàtèlǐxià, Patricia
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·西         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
西·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
        
        
·         
        Pàsàtè, [帕薩特], Passat (automobile)
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
西         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        Pàmǐěr, [帕米爾], Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan
·         
        
        
        
        
        
        Pàgéníní, Niccolò Paganini (1782-1840), Italian violinist and composer
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        Lāpàsī, La Paz, administrative capital of Bolivia, usually written as 拉巴斯
··         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
西·         
        
··         
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         

        měilì, [美麗], beautiful
        Lí/lì, [麗], Korea, beautiful
        Mǎlì, [瑪麗], Mary or Marie (name)/Mali
        Yīlìshābái, [伊麗莎白], Elizabeth (person name)
        huálì, [華麗], gorgeous
        Mǎgélìtè/mǎgélìtè, [瑪格麗特], Margaret (name), margarita (cocktail)
        Mǎlìyà, [瑪麗亞], Maria (name)
        
        
        
        
        
        
        Àilìsī, [愛麗絲], Alice (name)
        Zhūlìyè, [朱麗葉], Juliet or Juliette (name)
        
        
        
        
        
        
        
        Àodàilì, [奧黛麗], Audrey
        Ruìlì, [瑞麗], Ruili city in Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州[...
        
        
        Zhūlìyà, [朱麗亞], Julia (name)
        
        jiālì, [佳麗], beauty
        
        
        
        
        
        
        
        
        yǎlì, [雅麗], elegant/refined beauty
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        MéngnàLìshā, [蒙娜麗莎], Mona Lisa
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Lìlì, [麗麗], Lili (name)
        
        
        zhuànglì, [壯麗], magnificence/magnificent/majestic/glorious
        
        liànglì, [亮麗], bright and beautiful
        
        
        
        
        
·         
        
        
        Xiāngxièlìshè, [香榭麗舍], Champs Élysées
        xuànlì, [絢麗], gorgeous/magnificent
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Mǎlìyà, [瑪麗婭], Maria (name)/St Mary
·         Pàlìsī·Xīěrdùn, [帕麗斯·希爾頓], Paris Hilton
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        Gāolí, [高麗], Korean Goryeo dynasty, 918-1392/Korea, esp. in context of art and culture
        
        
        
        
        dàlìhuā, [大麗花], dahlia (loanword)
·         
        
        
        fùlìtánghuáng, [富麗堂皇], (of houses etc) sumptuous (idiom)
        
        
        
        
        shālì, [莎麗], sari (loanword)
        
        
        
        
        
        
        Pàtèlìxià, [帕特麗夏], Patricia
        
        
        
        
        
        
        yànlì, [艷麗], gorgeous/garish and beautiful
        
        xiùlì, [秀麗], pretty/beautiful
        
        
        
        
        
·         
        
        fēnghérìlì, [風和日麗], moderate wind, beautiful sun (idiom); fine sunny weather, esp. in springtime
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
·         
        
·         
        
···         
·         
        
        
        
        qiàolì, [俏麗], handsome/pretty
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        Gāolíshēn, [高麗參], Koryo ginseng
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
        
·         
        
        Líshuǐ, [麗水], Lishui prefecture-level city in Zhejiang/Yeosu city in South Jeolla province, Ko...
        
        guīlì, [瑰麗], elegant/magnificent/exceptionally beautiful
        
·         
        Bǎolìlái, [寶麗來], Polaroid
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        xuànlìduōcǎi, [絢麗多彩], bright and colorful/gorgeous
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
·         
        
        
        
·         
··         
        
·         
·         
        
        Líshuǐshì, [麗水市], Lishui prefecture-level city in Zhejiang/Yeosu city in South Jeolla province, Ko...
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
西         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
··         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
西         
·         
·         
        
··         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
·         
··         
·         
·         
·         
        
        
··         
        
·         
·         
        lìrì, [麗日], bright sun/beautiful day
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·怀         
·         
        
        
·         
·         
        
··         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
···         
        
·         
        
        
        
·         
西         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
西         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
··         
        
··         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
···         
        
        
·         
·         
···         
        
·         
        
        
··         
        
        
···         
·         
        
        
··         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
··         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
西·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
··         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·