HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 6831
HSK 6 character: radical , 9 strokes, freq index 431
emperor

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Shàngdì, God
        dìguó, [帝國], empire/imperial
        huángdì, emperor/CL:個|个[gè]
        dì, emperor
        
        dìwáng, regent/monarch
        LuómǎDìguó, [羅馬帝國], Roman Empire (27 BC-476 AD)
        dìguózhǔyì, [帝國主義], imperialism
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        yùdì, the Jade Emperor
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        tǔhuángdì, local tyrant
        
        
        YùhuángDàdì, Jade Emperor
        
        
        
西         
        
        
        
        
        Dōngdìwèn, [東帝汶], East Timor (officially Democratic Republic of Timor-Leste)
        
        
        
        
        
        
··         
        ÀosīmànDìguó, [奧斯曼帝國], the Ottoman Empire
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        dìwèi, the title of Emperor
        
        

Look up 帝 in other dictionaries

Page generated in 0.010929 seconds

If you find this site useful, let me know!