HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 26073
[廟宇] miàoyǔ temple

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        miào, [廟], temple/ancestral shrine/CL:座[zuò]/temple fair/great imperial hall/imperial
        sìmiào, [寺廟], temple/monastery/shrine
        shénmiào, [神廟], temple (nonspecific)
        miàoyǔ, [廟宇], temple
        zōngmiào, [宗廟], temple/ancestral shrine
        miàohuì, [廟會], temple fair
        
        
        miàotáng, [廟堂], imperial ancestral temple/imperial court/temple
        shèngmiào, [聖廟], shrine to a sage (esp. Confucius)

        yǔzhòu, universe/cosmos
        yǔhángyuán, [宇航員], astronaut
        yǔ, room/universe
        
        yǔzhòufēichuán, [宇宙飛船], spacecraft
        yǔhángjú, space agency
        
        yǔháng, space flight
        
        miàoyǔ, [廟宇], temple
        
        
        
        
        
        
        yǔhángfú, spacesuit
        
        
        
        Dàyǔ, Daewoo (Korean conglomerate)
        
        
        WúZhènyǔ, [吳鎮宇], Francis Ng Chun-Yu (1961-), Hong Kong actor
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
线         yǔzhòushèxiàn, [宇宙射線], cosmic ray
        
        
        LǐYǔchūn, Li Yuchun aka Chris Lee (1984-), Chinese pop singer
殿         diànyǔ, (literary) halls (of a palace or a temple)
        
        
        
        Jìngyǔ, Jingyu county in Baishan 白山, Jilin
        
        huányǔ, the whole earth/the universe
        
        lóuyǔ, [樓宇], building
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Look up 庙宇 in other dictionaries

Page generated in 0.006929 seconds

If you find this site useful, let me know!