HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 33105
[恩澤] ēnzé favor from an emperor or high official

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        ēn, [㤙], variant of 恩[ēn], favor/grace/kindness
        Gǎnēnjié, [感恩節], Thanksgiving Day
        Xiāoēn, Sean, Shaun or Shawn (name)
        
        
        Bùláiēn, [布萊恩], Brian (name)
        
        ēnyuàn, gratitude and grudges/resentment/grudges/grievances
        
        
        gǎnēn, to be grateful
        Luóēn, [羅恩], Ron (name)
        Bóēn, Bern or Berne, capital of Switzerland (Tw)
        ēnhuì, favor/grace
        ēncì, [恩賜], favor/to give charity to sb out of pity
        
        
        
        wàngēnfùyì, [忘恩負義], to forget favors and violate justice (idiom); ingratitude to a friend/to kick a ...
        xièēn, [謝恩], to thank sb for favor (esp. emperor or superior official)
        ēnrén, a benefactor/a person who has significantly helped sb else
        
        
        Màikǎiēn, [麥凱恩], McCain (name)/John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona...
·         
        
        
        
        
        
        Jíēn, Gene (name)
        ēnài, [恩愛], loving affection (in a couple)/conjugal love
        ēndiǎn, favor/grace
        
        
        
        
        Sītèēn, Stern (name)
        
        
        Bōēn, Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
·         
        
        
·         
·         
        
        
        Léiēn, Rennes
        
        
        
        
        
        
        Kǎiníēn, [凱尼恩], Kenyon/Canyon (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        Kēēn, Cohen (name)
        
        
        
        Bóēnsī, Burns (name)/Nicholas Burns (1956-), US diplomat, Under-secretary at US State De...
        
        
·         
·         
        
西         
        
西         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        kāiēn, [開恩], to give a favor (used of Christian God)
        
        
        
        Kǎēn, Kahn
        ēnqíng, kindness/affection/grace/favor
        
        
        
        
        
        
        
        
        ēnzé, [恩澤], favor from an emperor or high official
        
        
        
        shīēn, to confer a favor on sb/to confer a benefit
        
        
        
·         
·         
        
        ēnshī, [恩師], (greatly respected) teacher
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
怀         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        gǎnēndàidé, deeply grateful
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
怀         
·         
        ēnjiāngchóubào, [恩將仇報], to bite the hand that feeds one (idiom)
        
        
···         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        ēnchóu, debt of gratitude coupled with duty to avenge
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
西         
        
·         
怀         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        Kǎiēnsī, [凱恩斯], Keynes (name)/John Maynard Keynes (1883-1946), influential British economist
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
西·         
·         
怀         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        bàoēn, [報恩], to pay a debt of gratitude/to repay a kindness
·         
        
··         
        
·         
        
        
··         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·怀         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        Hāēn, Jaén, Spain
·         
        
·         
        
·         
        
        
·怀         
        
        
        MǎēnDǎo, [馬恩島], Isle of Man, British Isles/Isle of Mann
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        Túēn, [圖恩], Thun, Switzerland
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        Ēngéěr, [恩格爾], Engel (name)/Ernst Engel (1821-1896), German statistician
·         
        
西·         
·         
        
        
·         
        
        
        
··         
·         
··西         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
西         
··         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        Bùláoēn, [布勞恩], Browne (person name)
        
··         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        Ēnshī, Enshi prefecture-level city in southwest Hubei, capital of Enshi Tujia and Miao ...
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·西         
·         
·         
·         
西         
        
        
        
        
        
··         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
··         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        Ēnpíng, Enping county level city in Jiangmen 江門|江门, Guangdong
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
··         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
···         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
··         
        
        
        
        
        ēncí, bestowed kindness
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·西         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        ēngōng, benefactor
        
        
·         
        
        ēndé, benevolence/favor
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·西         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
        
        
        
怀·         
西         
·         
        
        
·         
·         
        
··         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
··         
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
怀         
···         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
··         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
西         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·西         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
··         
        
·         
··西         
        
西         
        
··         
·         
        JīnZhèngēn, Kim Jong-un (c. 1983-), third son of Kim Jong-il 金正日[Jīn Zhèng rì], supreme lead...
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·西         
·         
··         
        
·西         
        
··         
        
        
        
        
·         
        Lúsàiēn, [盧塞恩], Lucerne, Switzerland
西         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         Kēbǐ·Bùláiēntè, [科比·布萊恩特], Kobe Bryant (1978-2020), Los Angeles Lakers NBA star
·         
·西         
        
        
·         
        
        
·         
··         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        Bóēnmáosī, Bournemouth, UK
·         
·         
·         
·怀         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
·西         
·         
        
        
··         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
··怀         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
怀·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        

西         Xīnzéxī, [新澤西], New Jersey, US state
        zhǎozé, [沼澤], marsh/swamp/wetlands/glade
        zé, [澤], pool/pond/(of metals etc) luster/favor or beneficence/damp/moist
西         Xīnzéxīzhōu, [新澤西州], New Jersey, US state
        zhǎozédì, [沼澤地], marsh/swamp/everglade
        Guāngzé/guāngzé, [光澤], Guangze county in Nanping 南平[Nán píng] Fujian, luster/gloss
        
        sèzé, [色澤], color and luster
        
        
        
        
西         Zéxī, [澤西], Jersey (Channel Islands)
        MáoZédōng, [毛澤東], Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader
        
        
·         
        
        
        
        
        ēnzé, [恩澤], favor from an emperor or high official
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
        Zépǔ, [澤普], Poskam nahiyisi (Poskam county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Kā shí dì qū], w...
·         
        
·         
西         
        
        
        
        
        
        
        zélán, [澤蘭], Eupatorium, e.g. Japanese bog orchid (Eupatorium japonicum Thunb)
西         Niǔzéxī, [紐澤西], New Jersey, USA (Tw)
·         
        
        
        
        
        rùnzé, [潤澤], moist
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        fúzé, [福澤], good fortune
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        Hézé, [菏澤], Heze prefecture-level city in Shandong
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
西··         
        
        
        
鸿         
        
        
        
        
        
        
西         
西         
        
·         
        
        
        
西·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
西         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        jiézééryú, [竭澤而漁], lit. to drain the pond to get at the fish (idiom)/fig. to kill the goose that la...
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·西·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        Téngzé, [藤澤], Fujisawa (Japanese surname and place name)
        
        
        
        
        
        

Look up 恩泽 in other dictionaries

Page generated in 0.217988 seconds

If you find this site useful, let me know!