HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 16572
[朱莉婭] Zhūlìyà Julia (name)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        
        Zhū/zhū, [硃], surname Zhu, vermilion, cinnabar/see 硃砂|朱砂[zhū shā]
        Zhūlìān, Julian or Julien (name)
        Zhūnuò, [朱諾], Juneau, capital of Alaska/Juno, Roman goddess of marriage
        Zhūlìyè, [朱麗葉], Juliet or Juliette (name)
        
        
        Zhūlìyà, [朱莉婭], Julia (name)
        Zhūlìyà, [朱麗亞], Julia (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        zhūgǔlì, chocolate (loanword)/CL:塊|块[kuài]
        
        
        Zhūdíyà, [朱迪亞], Judea
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        Zhūlìyà, [朱利婭], Julia (name)
        
        
·         
        
        
        
··         
        
        
        
        
        zhūhóng, [朱紅], vermilion
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
··         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        zhūshā, [硃砂], cinnabar/mercuric sulfide HgS/also written 硃砂|朱砂[zhū shā], cinnabar/mercuric sul...
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
西·         
·         
·         
·         
·西         
        
·西         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
·         

        
        
        
        
        
        
        mòlì, jasmine
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Zhūlìyà, [朱莉婭], Julia (name)
        
        
        
        
        
        
西         
        
        Sàlì, [薩莉], Sally (name)
        
        
        
        
        
        
        
        Àodàilì, [奧黛莉], Audrey/variant of 奧黛麗|奥黛丽[Ào dài lì]
        Nàtǎlì, Natalie (name)
        
·         
        
西西         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        mòlihuā, jasmine
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        Àilìsī, [愛莉絲], Iris (name)
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        Kèlìàopèitèlā, [克莉奧佩特拉], Cleopatra (c. 70-30 BC), queen of Egypt
        
        
·         
西         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        mòlihuāchá, jasmine tea
        Yīlìshābái, Elizabeth/also written 伊麗莎白|伊丽莎白
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
西         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
···         
        
·         
西·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
西         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
西         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
··         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西西·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
西·         
        
·         
西         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
西         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·西         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·西         
··         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
··         
·         
·         
·         
        
        
·         
··         
        
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
西·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
西         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
··         
        
        
        
···         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
        
        
···         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
西·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
西·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        

        
        
        
        
        Zhūlìyà, [朱莉婭], Julia (name)
西         
        
        
        
西         
西         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
西         
        
        Mǎlìyà, [瑪麗婭], Maria (name)/St Mary
        
        
·         
·         
        
西         
西         
        
        
        
        
        
西         
·         
        
西         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
西·         
        
·         
·         
西·         
        
·         
        
        Zhūlìyà, [朱利婭], Julia (name)
西         
        
        
        
        
        
        
        
·         
西         
        
西·         
        
西         
        
西·         
        
·         
·         
        
        
西         
        
·         
西         
·         
西         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
西·         
·         
·         
·         
        
        
        
西·         
        
        
        
西         
        
·         
西·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
西         
西         
西·         
西         
·         
·         
西·         
        
        
西         
·         
        
·         
        
西         
        
·         
···         
        
        
        
西·         
·         
·         
        
·         
        
        
西·         
·         
西         
·         
西         

Look up 朱莉娅 in other dictionaries

Page generated in 0.353272 seconds

If you find this site useful, let me know!