HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 5298
[村莊] cūnzhuāng village
hamlet
CL:座[zuò]

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        xiāngcūn, [鄉村], rustic/village/countryside
        cūn, [邨], village, variant of 村[cūn]
        cūnzi, village
        cūnzhuāng, [村莊], village/hamlet/CL:座[zuò]
        cūnmín, villager
        cūnlǐ, village/hamlet
        cūnzhǎng, [村長], village chief/village head
        Zhōngcūn, Nakamura (Japanese surname)
        cūnluò, village
        nóngcūn, [農村], rural area/village/CL:個|个[gè]
        
        
        Yěcūn, Nomura (Japanese surname)
        shāncūn, mountain village
        
        
        
西         Xīcūn, Nishimura (Japanese surname)
        
        cūngū, village girl/country bumpkin
        
        
        
        
        
        Dàcūn, Dacun township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhāng huà xiàn], Taiwan
        
        Cūnshàng, Murakami (Japanese surname)
        
        
        cūnwěihuì, [村委會], village committee
        
        cūnzhèn, [村鎮], hamlet (place)
        cūnshè, cottage
        
        
        
        
        Mùcūn, Kimura (Japanese surname)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        xīncūn, new housing development
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        cūnzhài, (stockaded) village
        
        
        Tiáncūn, Tamura (Japanese surname and place name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        cūnzhuāng, [村莊], village/hamlet/CL:座[zuò]
        zhuāngyuán, [莊園], manor/feudal land/villa and park
        zhuāngjia, [莊稼], farm crop/CL:種|种[zhǒng]
        zhuāngyán, [莊嚴], solemn/dignified/stately
        shānzhuāng, [山莊], manor house/villa/(used in hotel names)
        nóngzhuāng, [農莊], farm/ranch
        zhuāngjiā, [莊家], farmhouse/banker (gambling)
        zhuāngzhòng, [莊重], grave/solemn/dignified
        duānzhuāng, [端莊], dignified/composed
        zhuāng/Zhuāng, [莊], variant of 莊|庄[zhuāng], surname Zhuang, farmstead/village/manor/place of busines...
        
        zhuāngjiadì, [莊稼地], crop land/arable land
        qiánzhuāng, [錢莊], money farm (dealing in illegal foreign currency of money laundering)
        
        kāngzhuāngdàdào, [康莊大道], broad and open road (idiom); fig. brilliant future prospects
        zhuāngjiahàn, [莊稼漢], peasant/farmer
        
        
        Zhuāngzǐ, [莊子], Zhuangzi (369-286 BC), Daoist author
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        zhuāngjiarén, [莊稼人], (coll.) farmer
        
        
        
        Xīnzhuāng, [新莊], Xinzhuang or Hsinchuang city in New Taipei City 新北市[Xīn běi shì], Taiwan

Look up 村庄 in other dictionaries

Page generated in 0.030942 seconds

If you find this site useful, let me know!