HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 30477
zōngxióng brown bear

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        zōngsè, brown
        zōnglǘ, [棕櫚], palm tree
        zōng, [椶], palm/palm fiber/coir (coconut fiber)/brown, variant of 棕[zōng]
        zōngxióng, brown bear
        shēnzōngsè, dark brown
        
        zōngshù, [棕樹], palm tree
        zōngmáo, palm fiber/coir
        zōnghóng, [棕紅], reddish brown
        
        zōnglǘyóu, [棕櫚油], palm oil
        zōnghuáng, [棕黃], light brown

        Xióng/xióng, surname Xiong, bear/(coll.) to scold/to rebuke/(coll.) weak/incapable
        xióngmāo, [熊貓], panda/CL:隻|只[zhī]
        huànxióng, raccoon (Procyon lotor)
        xióngxióng, raging/flaming
        běijíxióng, [北極熊], polar bear
        gǒuxióng, black bear/coward
        
        
        xióngzhǎng, bear paw (as food)
        hēixióng, Asiatic black bear (Ursus thibetanus)
        zōngxióng, brown bear
        
        dàxióngmāo, [大熊貓], giant panda (Ailuropoda melanoleuca)
        xiǎoxióngmāo, [小熊貓], lesser panda/red panda/firefox
        xióngshì, bear market
        Dàxióngzuò, Ursa Major, the Great Bear (constellation)
        báixióng, polar bear/white bear
        
        
        
        
        
        
        Xiǎoxióngzuò, Ursa Minor (constellation)
        
        māoxióng, [貓熊], see 熊貓|熊猫[xióng māo]
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
鹿         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Look up 棕熊 in other dictionaries

Page generated in 0.007336 seconds

If you find this site useful, let me know!