HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 82924
Máomǔ Maugham (family name)
W. Somerset Maugham (1874-1965), English writer

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Máo/máo, surname Mao, hair/feather/down/wool/mildew/mold/coarse or semifinished/young/raw...
        máobìng, fault/defect/shortcomings/ailment/CL:個|个[gè]
        máojīn, towel/CL:條|条[tiáo]
        máoyī, (wool) sweater/CL:件[jiàn]
        méimao, eyebrow/CL:根[gēn]
        yǔmáo, feather/plumage/plume
        máofà, [毛髮], hair
        jiémáo, eyelashes
        máorōngrōng, hairy/shaggy
        Máomao, (pet name for a baby or small child)
        
        máotǎn, blanket
        yángmáo, fleece/wool/woolen
        máopí, fur/pelt
        pímáo, fur/fur clothing/skin and hair/superficial/superficial knowledge
        
        
        máomaochóng, [毛毛蟲], caterpillar
        chūmáobìng, a problem appears/to break down
        hànmáo, hair/soft hair/down
        tuōmáo, [脫毛], to lose hair or feathers/to molt/depilation/to shave
线         máoxiàn, [毛線], knitting wool/wool yarn
        máokǒng, pore
        jīmáosuànpí, [雞毛蒜皮], lit. chicken feathers and garlic skins (idiom)/fig. trivial (matter)
        chuīmáoqiúcī, lit. to blow apart the hairs upon a fur to discover any defect (idiom); fig. to ...
        róngmáo, [絨毛], fur/down (soft fur)/villi capillary (in the small intestine)
        máolì, gross profit
        
        háomáo, hair/soft hair/down
        lǎomáobìng, chronic illness/old weakness/chronic problem
        fāmáo, [發毛], to rant and rave/to be scared, upset (Beijing dialect)
        yǔmáoqiú, shuttlecock/badminton/CL:個|个[gè]
        
        máochóng, [毛蟲], caterpillar
        róngmáo, fuzz
        jīmáo, [雞毛], chicken feather/CL:根[gēn]/trivial
        MáoZédōng, [毛澤東], Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader
        
        bùmáozhīdì, barren land/desert
        máoháizi, (coll.) infant/ignorant child
        máoshǒumáojiǎo, [毛手毛腳], carelessly and haphazardly/to paw/to grope/to get fresh
        máonáng, hair follicle
        shānmáojǔ, [山毛櫸], beech
        yèmáo, armpit hair
        
        MáoSuìzìjiàn, [毛遂自薦], Mao Sui recommends himself (idiom); to offer one's services (in the style of Mao...
        zōngmáo, mane
        
        máomaoyǔ, drizzle/light rain/(fig.) mere trifle
鸿         
        
        hánmáo, fine hair on the human body
        huángmáoyātou, [黃毛丫頭], silly little girl
        máosè, (of an animal) appearance or color of coat
        duōrúniúmáo, as many as the hair of the ox (idiom)/great amount of/countless
        mǎhǎimáo, [馬海毛], mohair (loanword)
        
        máoliào, rough lumber/woollen cloth
        máolǘ, [毛驢], donkey/CL:頭|头[tóu]
        émáo, [鵝毛], goose feather
        
        
        
        máozhú, moso bamboo (Phyllostachys edulis), used as timber etc
        máobǐ, [毛筆], writing brush/CL:枝[zhī],管[guǎn]
        máozhān, [毛氈], felt
        
        
        
        máopī, semifinished products
        
        
        
        rúmáoyǐnxuè, [茹毛飲血], devour raw meat and fowl (of savages)
        yīnmáo, [陰毛], pubic hair
        tiāomáobìng, to nitpick/petty criticism/to nag
        
        
        
        
        máoshōurù, gross income/gross profit
        
        
        máozhū, [毛豬], live pig
        
        máozhòng, gross weight
        
        
        máodòu, immature green soy beans, either still in the pod (edamame) or removed from the ...
        máoxiàng, mammoth
        
        
        
        zōngmáo, palm fiber/coir
线         máoxiànzhēn, [毛線針], knitting needle
        
        fèngmáolínjiǎo, [鳳毛麟角], lit. as rare as phoenix feathers and unicorn horns (idiom)/fig. few and far betw...
        biānmáo, flagellum
        
        
        Máolǐtǎníyà, [毛里塔尼亞], Mauritania
        máocì, barb/whiskers
        
        
        
        
        
        
        
        máobiān, [毛邊], raw edge (textiles, papermaking etc)/rough edge
        
        
        
        
        
        
        jīnmáogǒu, golden retriever (dog breed)/Cibotium barometz, Asian tropical tree fern with ha...
        
        
        máobōli, frosted glass
        
        Máomǔ, Maugham (family name)/W. Somerset Maugham (1874-1965), English writer
        
        
·         
        
        
        
        
        émáodàxuě, [鵝毛大雪], goose feather snow (idiom)/big heavy snow fall
        
        
        
        Máolǐqiúsī, Mauritius
        
        
        

        Tāngmǔ, [湯姆], Tom (name)
        bǎomǔ, nanny/housekeeper
        
        Zhānmǔsī, James (name)/LeBron James (1984-), NBA player
        
        
        Āmǔsītèdān, Amsterdam, capital of Netherlands
        Āmǔsītèlǎng, surname Armstrong
        
        Sàdámǔ, [薩達姆], Saddam
        
        
        
        
        
        
        
        Hāmǔléitè, Hamlet (name)/the Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark c. 1601 by William Shakes...
        
        
·         
        
        Bèikèhànmǔ, [貝克漢姆], Beckenham or Beckham (name)/David Beckham (1975-), British midfield footballer
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        láimǔ, [萊姆], lime (loanword)
        Hāláimǔ, [哈萊姆], Harlem district of Manhattan
        
·         
        
        
西·         
        Nímǔ, Nîmes (city in France)
        
        
        
        
        
        
        
        Fúluòmǔ, Fromm (psychoanalyst)
        
        
        láimǔbìng, [萊姆病], Lyme disease
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Wūěrmǔ, [烏爾姆], Ulm (city in Germany)
        
        
        KèlǐmǔlínGōng, [克里姆林宮], the Kremlin
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         Sàdámǔ·Hóusàiyīn, [薩達姆·侯賽因], Saddam Hussein
·         
西         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
西         
西·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
西         
·         
·         
        
        Sāilèmǔ, Salem, capital of Oregon/Salem, city in Massachusets/Salem, city in India
        
        dámǔdàn, [達姆彈], dumdum bullet (loanword)/expanding bullet
        
·         
        
·         
        
        Lāmǔsīfēiěrdé, [拉姆斯菲爾德], Donald Rumsfeld (1932-), former US Secretary of Defense
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        Bólāmǔsī, Brahms (name)/Johannes Brahms (1833-1897), German romantic composer
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西         
        
·         
·         
西         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         Zhānmǔsī·Qiáoyīsī, [詹姆斯·喬伊斯], James Joyce (1882-1941), Irish modernist writer, author of Ulysses and Finnegans...
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        Gǔgēnhǎimǔ, Guggenheim (name)
        Gélāhànmǔ, [格拉漢姆], Graham or Graeme (name)
·         
·         
·         
        
        
        
        lǎngmǔ, rum (beverage) (loanword)
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        ōumǔ, [歐姆], ohm (loanword)
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        Lánmǔ/lánmǔ, [蘭姆], Lamb (name), rum (beverage) (loanword)
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
··         
        
        
        Tāngmǔxùn, [湯姆遜], Thomson (name)
        
        
        
·西         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·西         
        
西·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
西         
        
··         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
·西·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Āmǔhālā, Amhara (province, language and ethnic group of Ethiopia)/Amharic/Ethiopian
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        Mànhǎimǔ, Mannheim, German city at the confluence of Rhine and Neckar
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
··         
西         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
西·         
·         
·         
·         
·         Nuòmǔ·Qiáomǔsījī, [諾姆·喬姆斯基], Noam Chomsky (American linguist and political activist)
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
西         
··         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
西         
        
·西         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        Mǔbābānà, [姆巴巴納], Mbabane, capital of Swaziland
        
·         
··         
··         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
·怀         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
··         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
··         
·西         
        
·西         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
··         
·         
        
·         
··         
        
··         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
西         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
西·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        Āsàmǔ, [阿薩姆], Assam, India
·西         
·         
·         
        Máomǔ, Maugham (family name)/W. Somerset Maugham (1874-1965), English writer
··         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·西·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
        
··         
·         
        
·         
··         
        
        
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
西·         
西·         
        
··         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
··         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
西         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·西         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
···         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·