HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 14843
[煤礦] méikuàng coal mine
coal seam

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        méiqì, [煤氣], coal gas/gas (fuel)
        méi, coal/CL:塊|块[kuài]
        méikuàng, [煤礦], coal mine/coal seam
        méiyóu, kerosene
        méitàn, coal
        
        
        
        méihuī, soot
        méizhā, slack
        méiqiú, charcoal briquette
        
        
        
        cǎiméi, [採煤], coal mining/coal extraction/coal cutting
        
        wúyānméi, [無煙煤], anthracite
        
        
        
        ránméi, coal fuel
        
        méijiāoyóu, coal tar
        
        
        
        
        
        
        
        
        fēngwōméi, [蜂窩煤], hexagonal household coal briquet
        
        níméi, peat

        kuàng, [礦]/[鑛], ore/mine, variant of 礦|矿[kuàng]
        kuànggōng, [礦工], miner
        jīnkuàng, [金礦], gold mine/gold ore
        kuàngjǐng, [礦井], a mine/a mine shaft
        kuàngquánshuǐ, [礦泉水], mineral spring water/CL:瓶[píng],杯[bēi]
        méikuàng, [煤礦], coal mine/coal seam
        kuàngshí, [礦石], ore
        kuàngwù, [礦物], mineral
        kuàngwùzhì, [礦物質], mineral, esp. dietary mineral
        cǎikuàng, [採礦], mining
        kuàngshān, [礦山], mine
        kuàngkēng, [礦坑], mine/mine shaft
        
        kuàngquán, [礦泉], mineral spring
        kuàngchǎn, [礦產], minerals
        kuàngqū, [礦區], mining site/mining area
        
        kuàngyè, [礦業], mining industry
        tiěkuàng, [鐵礦], iron ore/iron ore mine
        kuàngcáng, [礦藏], mineral resources
        
        kuàngzhǔ, [礦主], proprietor of a mine
        
        
        kāikuàng, [開礦], to mine/to open a seam
        
        kuàngmài, [礦脈], vein of ore
        tànkuàng, [探礦], to prospect/to dig for coal or minerals
        tóngkuàng, [銅礦], copper mine/copper ore
        
        
        kuàngzhā, [礦渣], slag (mining)
        cítiěkuàng, [磁鐵礦], magnetite FěÒ
        
        xīkuàng, [錫礦], tin ore
        
        huángtiěkuàng, [黃鐵礦], pyrite
        
        
        kuàngchuáng, [礦床], (mineral) deposit
        tiěkuàngshí, [鐵礦石], iron ore
        kuàngchē, [礦車], miner's cart/pit truck
        
        

Look up 煤矿 in other dictionaries

Page generated in 0.006691 seconds

If you find this site useful, let me know!