HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 47072
[薩菲] Sàfēi Safi (Moroccan city on the Atlantic coast)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Sà, [薩], Bodhisattva/surname Sa
        Dékèsàsī, [德克薩斯], Texas
        
        
        Bǐsà/bǐsà, [比薩], Pisa, town in Toscana, Italy, pizza (loanword)
        pīsà, [披薩], pizza (loanword)
        Āsàdé, [阿薩德], Assad (Arabic name)
        
        Sàěrwǎduō, [薩爾瓦多], El Salvador
        Sàdámǔ, [薩達姆], Saddam
        sàkèsī, [薩克斯], sax/saxophone
        sàsī, [薩斯], SARS/Severe Acute Respiratory Syndrome
        
        Hāsàkèsītǎn, [哈薩克斯坦], Kazakhstan
        Mǎsàzhūsàizhōu, [馬薩諸塞州], Massachusetts, US state
        bǐsàbǐng, [比薩餅], pizza (loanword)/CL:張|张[zhāng]
        Kǎsànuòwǎ, [卡薩諾瓦], Giacomo Casanova (1725-1798), Italian adventurer known for womanizing
        
        Kānsàsīzhōu, [堪薩斯州], Kansas, US state
        Mósàdé, [摩薩德], Mossad
        
        
        Tèlǐsà, [特里薩], Teresa/Theresa (name)
        
        
        Àisàkè, [艾薩克], Isaac (name)
        
        Áodésà, [敖德薩], Odessa (city in Ukraine)
        Sàěr, [薩爾], Saarland
        
        Dékèsàsī, [得克薩斯], Texas, US state
        
        Sàlì, [薩莉], Sally (name)
        
        
        
        
        
        
        Fóluólúnsà, [佛羅倫薩], Florence, city in Italy
        Púsà, [菩薩], Bodhisattva (Buddhism)
        
        Lāsà, [拉薩], Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区
        
        Sàlārèwō, [薩拉熱窩], Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Dékèsàsīzhōu, [得克薩斯州], Texas, US state
        Kǎsàbùlánkǎ, [卡薩布蘭卡], Casablanca (Morocco's economic capital)
        
        
西         
        
        
        
        
        Hāsàkè, [哈薩克], Kazakhstan/Kazakh ethnic group in PRC
        Sàkèlāméntuō, [薩克拉門托], Sacramento
        
        
        
        
        Sàkèxùn, [薩克遜], Saxon
        
        
        
        Sàmóyà, [薩摩亞], Samoa
        
        sàkèsīguǎn, [薩克斯管], sax/saxophone
        
        Sàtè, [薩特], Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist
·         
        
        
        
        Sàlǐ, [薩里], Surrey (county in England)
        
·         
        
·         Sàdámǔ·Hóusàiyīn, [薩達姆·侯賽因], Saddam Hussein
        
·         
        
        
        
··         
        
        
        
        
        
·         
        
        Mùsàwéi, [穆薩維], Moussavi, Mir Hussein (1941-), candidate in Iran's disputed 2009 elections
        
        
        
        
·         
·         
        
        Sàdì/sàdì, [薩蒂], Sati (Hindu goddess), sati (illegal Hindu practice)
        
        Sàbó, [薩博], Saab
        Sàkèsēn, [薩克森], Sachsen or Saxony, Bundesland in east of Germany, bordering on Poland and Czech ...
        Āěrsàsī, [阿爾薩斯], Alsace, French department
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        Hāsàkèrén, [哈薩克人], Kazakh person/Kazakh people
        
        
·         
        
        
        Gēsàkè, [哥薩克], Cossack (people)
        
        
        
·         
··         
        
        
        Sàlāmànkǎ, [薩拉曼卡], Salamanca, Spain
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        Sàfēi, [薩菲], Safi (Moroccan city on the Atlantic coast)
        Sànà, [薩那], Sana'a, capital of Yemen
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Léikèsàsī, [雷克薩斯], Lexus/see also 凌志[Líng zhì]
        Yīsàkǎ, [伊薩卡], Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯/Ithaca NY, locati...
        
·         
        
·         
        
        
        ShèngSàěrwǎduō, [聖薩爾瓦多], San Salvador, capital of El Salvador
·         
        
        
西·         
        Sàmó, [薩摩], Satsuma, the name of a former feudal domain in Japan, and of a former province, ...
        sàmǎn, [薩滿], shaman (loanword)
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        Jīnshāsà, [金沙薩], Kinshasa, capital of Zaire
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·西         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
··         
        
        
·         
·         
··         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
··         
·         
        Méngbāsà, [蒙巴薩], Mombasa (city in Kenya)
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
西·         
        
        
        
        huópúsà, [活菩薩], a living Buddha/fig. compassionate person/saint
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
西         
        
        
·         
        
        
        Lúsàkǎ, [盧薩卡], Lusaka, capital of Zambia
        
·         
        
        
        nípúsà, [泥菩薩], clay Bodhisattva
        
        
        
        
        
        Sàdéěrshì, [薩德爾市], Sadr city (Shia township in East Bagdad)
        
        Sàěrcíbǎo, [薩爾茨堡], Salzburg
··         
        
        
        
        
·         
        
        
        Sàgā, [薩嘎], Saga county, Tibetan: Sa dga' rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet
        Sàdátè, [薩達特], Anwar Al Sadat
·         
西·         
·         
        
        Sàdé, [薩德], THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), US Army anti-ballistic missile syst...
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
··         
·西         
        
·         
        
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Wéisà, [維薩], Visa (credit card)
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
··         
        
        
        
        Ménsà, [門薩], Mensa (loanword)
        
        
        
西         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        Pàsàtè, [帕薩特], Passat (automobile)
·         
        Sàmǎnjiào, [薩滿教], Shamanism
        
·         
··         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Āsàmǔ, [阿薩姆], Assam, India
··         
·         
··         
·         
        
        
·         
·         Àisàkè·Niúdùn, [艾薩克·牛頓], Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist
·         
·         
        
        
··         
·         
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
··         
        
        
·         
        
        
        
···         
·         
西·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
        
        
··         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        Sàdéěr, [薩德爾], Sadr (name)/Moqtada Sadr (c. 1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader
        
        
        
        
·         
        sàqímǎ, [薩其馬], see 沙琪瑪|沙琪玛[shā qí mǎ]
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
··         
        
        Sàgélèbù, [薩格勒布], Zagreb, capital of Croatia 克羅地亞|克罗地亚[Kè luó dì yà]
        
·         
·         
        
        
        
··         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        Fúmósà, [福摩薩], Formosa
        
        
        
        

        Fēi/fēi/fěi, abbr. for the Philippines 菲律賓|菲律宾[Fēi lǜ bīn], luxuriant (plant growth)/rich wit...
        
        
        
        Sūfēi, [蘇菲], Sophie (name)/Sufi (Muslim mystic)
        Mèngfēisī, Memphis (Egypt or Tennessee)
        
        Fēilǜbīn, [菲律賓], the Philippines
        
        
        bùfěi, considerable (cost etc)/bountiful (crop etc)/high (social status etc)
        
        
        
        
        
        
        Fēiníkèsī, Phoenix, capital of Arizona/also 鳳凰城|凤凰城[Fèng huáng chéng]
        
        
        Suǒfēiyà, [索菲亞], Sofia (capital of Bulgaria)
        Luòkèfēilè, Rockefeller
        
        
        
        
        Fēidéěr, [菲德爾], Fidel (name)
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        Sīpǔlínfēiěrdé, [斯普林菲爾德], Springfield
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        dáfēi, [達菲], oseltamivir/Tamiflu
        
        
        
        
        ÀifēiěrTiětǎ, [艾菲爾鐵塔], Eiffel Tower
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        wàngzìfěibó, to be unduly humble (idiom)/to undervalue oneself
        
        
        
·         
        
        Fēicíjiélādé, [菲茨傑拉德], Fitzgerald (name)
        
·         
·         
        
        
        
        
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Fēishěěr, [菲捨爾], Fisher (name)
        
        
        
        Lāmǔsīfēiěrdé, [拉姆斯菲爾德], Donald Rumsfeld (1932-), former US Secretary of Defense
·         
        
        
        
        fēidá, [菲達], (loanword) feta (cheese)
        
        
·         
·         
        Sàfēi, [薩菲], Safi (Moroccan city on the Atlantic coast)
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        ShèngFēi, [聖菲], Santa Fe
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        Fēiěrpǔsī, [菲爾普斯], Phelps (name)/Michael Phelps (1985-), US swimmer and multiple Olympic gold medal...
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
        
·         
西         
        
        
        fēifēi, very fragrant/luxurious/beautiful
·         
        
        
··         
        
·         
        Fěijī, Fergie (Stacy Ann Ferguson, 1975-), US pop singer
        Fēilǜbīnrén, [菲律賓人], Filipino
        
·         
西         
        
        
·         
        Fēiěrzī, [菲爾茲], Fields (name)
        
        
        
        
        
·         
西         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        fěibó, humble/meager/thin/to despise
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
西·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        Fēiyàtè, [菲亞特], Fiat
··         
·         
        
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        Kǎzhāfēi, (Colonel Muammar) Gaddafi (1942-2011), de facto leader of Libya from 1969-2011
        
        
··         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
··         
        
·         
        
        
·         
·         
        
··         
        
··         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        
·         
        
        
··         
        
        
·         
        
        
        
        
        fēilì, fillet (loanword)
        
        
        
        
···         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        fēilín, (dialect) film (loanword)/roll of film
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
··西