HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 93384
[蓬萊] Pénglái Penglai county level city in Yantai 煙台
>烟台, Shandong
Penglai, one of three fabled islands in Eastern sea, abode of immortals
by extension, fairyland

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Péng/péng, surname Peng, fleabane (family Asteraceae)/disheveled/classifier for luxuriant p...
        Jiāpéng, Gabon
        péngsōng, [蓬鬆], fluffy
        péngpéng/péngpeng, luxuriant/abundant/(onom.) booming sound of wind, overgrown/unkempt (of hair)
        péngbó, vigorous/flourishing/full of vitality
        
        péngbìshēnghuī, [蓬蓽生輝], Your presence brings light to my humble dwelling/see also 蓬蓽生光|蓬荜生光[péng bì shēn...
        
        péngtóugòumiàn, [蓬頭垢面], messy hair and dirty face/bad appearance
        zhāoqìpéngbó, [朝氣蓬勃], full of youthful energy (idiom); vigorous/energetic/a bright spark
        
        luànpēngpēng, [亂蓬蓬], disheveled/tangled
        
        
        péngluàn, [蓬亂], matted (of straw or hair)/unkempt/overgrown/scraggly/thatch
        
        
        
        
        
        
        Pénglái, [蓬萊], Penglai county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong/Penglai, one of three fabled...
        
        
        
        

        Hǎoláiwù, [好萊塢], Hollywood
        lái, [萊], name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc)/Chenopodium album
        
        Bùláiēn, [布萊恩], Brian (name)
        Kèlái, [克萊], Clay (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Kèláidùn, [克萊頓], Clayton (name)/Crighton (name)
        
        
        Láisītè, [萊斯特], Lester or Leicester (name)/Leicester, English city in East Midlands
        
        
        
        
        
        
        
        Bùláiěr, [布萊爾], Blair (name)/Braille (name)/Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Brail...
        LáosīLáisī, [勞斯萊斯], Rolls-Royce
        
        
        
        
        
        Bèiěrgéláidé, [貝爾格萊德], Belgrade, capital of Serbia
        
        
        
        
        
        Kèláisīlè, [克萊斯勒], Chrysler
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         Láixī, [萊西], Laixi county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong
        Láitè, [萊特], Wright (surname)
        láimǔ, [萊姆], lime (loanword)
        
        
        Hāláimǔ, [哈萊姆], Harlem district of Manhattan
        
        
        Xuělái, [雪萊], Shelley/abbr. for 珀西・比希・雪萊|珀西・比希・雪莱[Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái]
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        láimǔbìng, [萊姆病], Lyme disease
        
        
·         
        
        
        
        
        Ādéláidé, [阿德萊德], Adelaide, capital of South Australia
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        Bùláiní, [布萊尼], Bryne (City in Rogaland, Norway)
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        Tuōláiduō, [托萊多], Toledo, Spain
        
        Sīláitèlín, [斯萊特林], Slytherin (Harry Potter)
        
        Pǔláisī, [普萊斯], Price (name)
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Láidùn, [萊頓], Leiden (the Netherlands)
        
        
        
        
        
        
        
·         
        Xībólái, [希伯萊], Hebrew
        
        
·         
·         
        
西·         
        
·         
·         
·         
        Wénlái, [文萊], Brunei Darussalam, independent sultanate in northwest Borneo
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        Láikǎ, [萊卡], Leica camera/Lycra (fiber or fabric)
        
·         
        
·         
        Láiángnàduō, [萊昂納多], Leonardo (name)
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        Kèláiméngtè, [克萊懞特], Clermont (French town)
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
西·         
·         
        
        
·         
西·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        láiwēnsījī, [萊溫斯基], (Monica) Lewinsky
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        Láibǐxī, [萊比錫], Leipzig, capital of Saxony, Germany
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
西·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        Xībóláiwén, [希伯萊文], Hebrew language
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        Bākèlái, [巴克萊], Barclay or Berkeley (name)
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
西·         
·         
        
        
        Mòlāláisī, [莫拉萊斯], Morales
·         
西·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
西         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
        Ōuláiyǎ, [歐萊雅], L'Oréal (French cosmetics company)
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
西         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
西         
·         
·         
        
西·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        Láibùnízī, [萊布尼茲], Leibnitz (name)/Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716), German mathematician...
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
西         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·西         
·         
··         
·         
        
        
        
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
··         
··         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
西·         
        
··         
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·西         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        Pénglái, [蓬萊], Penglai county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong/Penglai, one of three fabled...
··         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
西         
        
··         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
··         
        
··         
·         
        
        
        
·