HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals
Other word lengths: 1, 2, 3 [expand definitions] [match tones] [HSK words only]

1-Character Homophones, Ignoring Tones

a
ai
an
ang
ao
ba
bai
bai mi
ban
bang
bao
bei
ben
beng
bi
bian
便
biao
bie
bin
bing
bo
bu
簿
ca
cai
can
cang
cao
ce
cen
ceng
cha
chai
chan
辿
chang
鲿
chao
che
chen
cheng
chi
齿
chong
chou
chu
chuai
chuan
穿
chuang
chui
chun
椿
chuo
ci
cong
cou
cu
cuan
蹿
cui
cun
cuo
da
dai
dan
dang
dao
翿
de
deng
di
dian
殿
diao
die
ding
diu
dong
dou
du
duan
dui
dun
duo
e
饿崿
en
er
fa
fan
fang
访仿
fei
fen
忿
fen wa
feng
fo
fou
fu
巿
ga
gai
gan
竿
gang
gao
稿
ge
gen
geng
gong
gou
gu
gua
guai
guan
guang
广
gui
氿
gun
guo
粿
ha
hai
han
hang
hao
hao ke
he
hei
hen
heng
hong
鸿
hou
hu
hua
huai
怀
huan
huang
hui
贿
hun
huo
ji
jia
jian
jiang
橿
jiao
轿
jie
jin
槿
jing
jiong
jiu
ju
juan
jue
jun
ka
kai
kan
欿
kang
kao
ke
ken
keng
kong
kou
ku
kua
kuai
kuan
kuang
kui
岿
kun
kuo
la
lai
lan
lang
lao
le
lei
leng
li
lian
liang
liao
lie
lin
ling
liu
long
窿
lou
lu
鹿
lu:
绿
lu:e
luan
乿
lun
luo
m
ma
mai
man
mang
mao
me
mei
men
meng
mi
mian
miao
庿
mie
min
ming
mo
麿
mou
mu
na
nai
nan
nang
nao
ne
nei
nen
ni
nian
廿
niang
niao
尿
nie
ning
niu
nong
nou
nu
nu:
nu:e
nuan
nuo
o
ou
pa
pai
pan
pang
pao
pei
pen
peng
pi
pian
便
piao
pie
丿
pin
ping
軿
po
pou
pu
qi
qia
qian
qiang
qiao
qie
qin
qing
qiong
qiu
絿
qu
quan
que
qun
ran
rang
rao
re
ren
reng
ri
rong
rou
ru
ruan
rui
run
ruo
sa
sai
san
sang
sao
se
sen
seng
sha
shai
shan
縿
shang
shao
she
shen
sheng
shi
使湿
shi ke
shou
寿
shu
shua
shuai
shuan
shuang
shui
shun
shuo
si
song
sou
su
宿
suan
sui
尿
sun
suo
ta
趿
tai
tan
tang
tao
te
teng
ti
tian
tiao
tie
ting
tong
罿
tou
tu
tuan
tui
退
tun
tuo
wa
wai
wan
wang
wei
诿
wen
weng
wo
wu
峿洿
xi
xia
xian
线
xiang
xiao
xie
xin
xing
xiong
xiu
宿
xu
婿
xuan
xue
xun
迿
xx
ya
yan
沿嬿
yang
yao
耀
ye
yi
亿羿
yin
ying
yo
yong
you
鱿
yu
屿
yuan
yue
礿
yun