HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals
Other word lengths: 1, 2, 3 [expand definitions] [ignore tones] [HSK words only]

2-Character Homophones, Matching Tones

ābà
āméng
āiháo
āijiā
āijiě
āitòng
āiyō
ǎiǎi
àidài
àifǔ
àikǒu
àizī
ānkāng
ānrén
ānxī
西
ānxiáng
ānxīn
ānyì
ànhé
ànjì
ànjiàn
ànlì
ànrán
ànshì
ànwén
ànyǔ
āobǎn
āoxiàn
线
áoyóu
àojì
àoxiàn
àoyuán
bādǒu
bāgē
bākāi
bālí
bālǐ
bālì
bāshì
bámáo
bǎmèi
bǎshǒu
báibái
báichī
báihú
báijiǎn
báilà
báiliǎn
báilù
báimáo
báituō
báixiàn
线
báiyáng
bǎidù
bǎixiāng
bǎiyuè
bàidú
bàijì
bānbái
bāncì
bāndòng
bānjī
bānjí
bānlán
bānmǎ
bānzhú
bānzi
bǎnkuài
bàndǎo
bànhuò
bāngzi
bāogōng
bāohán
bāojīn
bāopí
bāosù
bāoyī
bǎoān
bǎocháng
bǎodǐ
bǎohù
bǎojiàn
bǎojié
bǎomǔ
bǎoshān
bǎoyù
bàobiǎo
bàobìng
bàodào
bàofā
bàofù
bàogōng
bàoguān
bàoguǎn
bàoguāng
bàohuā
bàolì
bàoliè
bàolù
bàomíng
bàoquán
bàoshí
bàotóu
bàoxiào
bàoyuàn
bàozhàng
bàozi
bēijiào
bēimíng
bēiqī
bēiqiè
bēitòng
běibù
běijiāng
běiyuè
bèifèn
bèikǎo
bèikè
bèimiàn
bèimiù
bèir
bèisī
bèitǎ
bèizi
běnbù
běnjī
běnshì
běnxī
běnyì
bíyān
bǐhuà
bǐjì
bǐjià
bǐjiān
bǐjiàn
bǐlì
bǐshì
bǐyì
bǐzhí
bìhuì
bìjīng
bìlì
bìshēng
bìshì
bìshǔ
bìxǐ
bìxié
bìxū
bìyì
bìyù
biānchéng
biānfú
biānjié
biānyì
biǎnyì
biǎnzhí
biànàn
biànbié
biàncí
biàngé
biànhuàn
biànjié
便
biànlì
便
biànmíng
biànnàn
便
biànqiān
便
biànrèn
biànshì
便便
biàntǐ
biànzhèng
biànzuò
biāodì
biāogān
竿
biāohàn
biāojià
biāozhì
biāozhù
biǎozhāng
bīnchéng
bīnhǎi
bīnxiàn
bīnzhōu
bīngchuán
bīngdòng
bīngqì
bīngshì
bīngyíng
bīngyuán
bǐngchén
bǐngfù
bǐngquán
bǐngxī
bǐngxìng
bìngjī
bìnglì
bìngshì
bìngyuán
bìngzhòng
bōchū
bōdòng
bōlán
bōluó
bōshù
bōyīn
bóàn
bócí
bódǎo
bódé
bódì
bódòng
bódòu
bófù
bóhǎi
bólè
bólì
bóshā
bóshì
bówù
bóxīng
bóyì
bózi
bǔdīng
bǔhuò
bǔkè
bǔyǎng
bùbiàn
便
bùcè
簿
bùchéng
bùdài
bùdān
bùdào
bùduì
bùfá
bùfǎ
bùfáng
bùfú
bùgōng
bùhé
bùhuì
bùjí
簿
bùjì
簿
bùjiā
bùjiàn
bùjué
bùkuì
bùlǐ
bùlì
bùliào
bùmǎn
bùmù
bùróng
bùshí
bùshì
bùshǔ
bùtuō
bùwěi
bùwèi
bùwǔ
bùxī
bùxià
bùxiáng
bùxiào
bùxiè
bùxíng
bùyī
bùyí
bùyì
bùyú
bùyuè
bùyùn
bùzài
bùzhī
bùzhǐ
bùzhì
bùzi
簿
bùzú
cáifù
cáijiǎn
cáilì
cáiwù
cáiyuán
cáizhì
cǎidàn
càipǔ
càishì
cánshā
cāngcù
cānghuáng
cāngshān
cǎodiàn
càobī
cèfēng
cèlì
cèliáng
cèshēn
cèshì
chāé
chāhuà
chājià
chātóu
chāyì
chádiǎn
cháfáng
cháfǎng
访访
chájī
chájīng
chákàn
cháyàn
cháyè
chāishi
使
chānjiǎ
chányán
chǎnqián
chǎnshì
chángdào
chángdé
chángnián
chángníng
chángqīng
chángshān
chángshí
chángshì
chángtài
chángwěi
chángwù
chángyán
chángyī
chángzhì
chángzhù
chǎngzi
chàngrán
chāoshēng
cháoyáng
cháozhōu
chēchéng
chénbào
chénchén
chénfú
chénjì
chénlù
chénmò
chénshù
chénxī
chénxiāng
chénxīng
chényún
chēngzuò
chéngbàn
chéngbào
chéngfá
chéngfèn
chénghào
chénghuáng
chéngjī
chéngjì
chéngjiàn
chéngjiāo
chénglóng
chéngrén
chéngsè
chéngshì
chéngwén
chéngxiàn
chéngxiāng
chéngxiàng
chéngxīn
chéngxíng
chéngxìng
chéngyì
chéngyuán
chéngzhì
chéngzi
chéngzuò
chīxiào
chídùn
chíhuǎn
chípíng
chíwù
chíyán
chǐdù
齿
chǐgǔ
chìchéng
chìfēng
chìmà
chìzé
chōngjī
chōngshí
chōngyì
chóngfù
chóngwǔ
chóngyáng
chóngyì
chóngzhì
chōuqì
chóucháng
chóumóu
chóuzi
chǒuhuà
chūchǎng
chūfàn
chūfú
chūgé
chūjí
chūjià
chūjiè
chūjìng
chūliè
chūlù
chūsài
chūshēng
chūshǐ
使
chūshì
chūxiàn
线
chūzhōng
chúcǎo
chúxíng
chúzi
chǔshì
chǔzhì
chùlì
chùméi
chuāndài
穿穿
chuánbù
chuánjiā
chuánjiàn
chuánpiào
chuánsòng
chuánxí
chuányì
chuāngkǒu
chuàngjiàn
chuànglì
chuàngyì
chuīqì
chuízi
chūnhuà
chúnhòu
cíchéng
cígu
cíhuà
cílì
címù
císhí
cítiáo
cítóu
cíxíng
cíxìng
cíyì
cízǎo
cìsǐ
cìtóng
cōngcōng
cōngcù
cūlì
cùjìn
cuàngǎi
cuòcí
cuòshī
dābái
dālian
dāqiāng
dāshàn
dábiàn
dáfù
dáguān
dárén
dǎchà
dǎgōu
dǎgǔ
dǎjié
dǎzá
dàbǎn
dàbǎo
dàbiàn
便
dàbù
dàchǎng
dàdù
dàduì
dàfēng
dàgōng
dàguān
dàhán
dàhàn
dàhé
dàhuǒ
dàjiě
dàlǐ
dàlì
dàlù
鹿
dàquán
dàshè
dàshèng
dàshǔ
dàshù
dàsì
dàtáng
dàwèi
dàwù
dàxiàng
dàxiào
dàyáo
dàyī
dàyì
dàyú
dàyǔ
dàyuán
dàzhì
dàzú
dāizhàng
dàibì
dàibiǎo
dàigōng
dàijìn
dàikǎo
dàikòu
dàilǐng
dàilù
dàizi
dàizōng
dānchéng
dāndú
dānfāng
dānge
dānjià
dānjù
dānliàn
dānshā
dānshēn
dānxiàng
dānxīn
dānyī
dānyōu
dǎnpò
dǎnshí
dǎnzi
dànbó
dànhuáng
dànké
dànzi
dāngdāng
dāngshì
dǎngyǔ
dàngdàng
dàngjī
dàngzi
dàngzuò
dǎobì
dǎodàn
dǎomài
dǎoteng
dǎoyǔ
屿
dǎozhàng
dàochǎng
dàoguàn
dàojiā
dàolù
dàoqí
dàowèi
dàoxiàng
dàoxù
dédào
déwén
déyì
dézhèng
dézhì
dēngfēng
dēngjī
dēnglù
dēngxīn
dīdā
dīfáng
dīlì
dīxià
dídàng
dílún
dǐxiàn
线
dìbǎo
dìdòng
dìjī
dìlì
dìshì
dìwèi
dìxīn
dìyī
dìyù
dìzhī
dìzhì
diānkuáng
diǎnbō
diǎnhuà
diǎnjī
diǎnmíng
diànbái
diànbèi
diànchǎng
diàngǎn
diànjī
diànjì
diànpíng
diànqì
diànshì
殿
diàntáng
殿
diànwèi
殿
diànyóu
diànyuán
diàobāo
diàogān
竿
diàogōu
diàohuàn
diàojù
diàokè
diàolán
diàomén
diàoqiú
diàoxiàn
线线
diàozhí
diàozhuǎn
diédié
diépiàn
dīngdīng
dīngdōng
dīngkè
dīnglíng
dīngníng
dīngshì
dǐngfēng
dǐnglì
dǐngzhù
dǐngzú
dìngbiān
dìngchū
dìnggòu
dìngjīn
dìnglǐ
dìnglì
dìngpiào
dìngshì
dìngwèi
dìngzhì
dìngzuò
dōngdōng
dōnghú
dōngjiā
dōngjiāng
dōngjīng
dōngshān
dōngyáng
dōngyuè
dōngzhì
dōngzhōu
dǒngshì
dòngchuān
穿穿
dòngjiàn
dòngkǒu
dòngrén
dòngróng
dòngshì
dòngtǔ
dòumiáo
dòuzhì
dòuzuǐ
dúlì
dúwǔ
dúwù
dúzī
dǔzhì
dǔzhù
dùguò
dùhéng
dùjí
dùjià
dùkǒu
duǎnjiàn
duàndài
duànliàn
duànzi
duìàn
duìbù
簿
duìchèn
duìgōng
duìhuàn
duìjú
duìqí
duìyìng
duìzhàng
duìzhèng
duìzhì
duōduō
duōlún
duōshì
duōshù
duōtáng
duōyú
éméi
èguǐ
饿
èliè
èmèng
èpiǎo
饿饿
èshì
èsǐ
饿
èyì
èzhì
ēnshī
ěrlái
èrlún
fāàn
fāfèn
fājué
fāshēng
fāyán
fǎshì
fǎyī
fǎzhì
fàláng
fānbǎn
fānchuán
fānfān
fānjiǎn
fānrán
fānyuè
fánrén
fánshì
fánsuǒ
fánzá
fǎnfù
fǎngǎng
fǎnlì
fǎnqīng
fǎnyìng
fǎnzhèng
fànchóu
fàndú
fànshì
fāngchéng
fāngshān
fāngyán
fángài
fángbì
fánghài
fángmén
fángshì
fángxiàn
线
fǎnggǔ
仿访
fàngqì
fēidàn
fēihóng
fēishēng
fēiyì
fēiyú
fēiyuè
fēizhōu
féilì
fèiqì
fèishí
fèishuǐ
fèizhǐ
fēnbiàn
fēnbù
fēnchà
fēnchéng
fēnfāng
fēnhóng
fēnkè
fēnliè
fēnliú
fēnpī
fēnquán
fēnshè
fēnwéi
fēnxiàng
fēnzhēng
fēnzhī
fènlì
fènliang
fènmèn
忿
fènqīng
fēngcháo
fēngchéng
fēngdǐng
fēngdòng
fēngdù
fēnghòu
fēnghuǒ
fēngkǒu
fēnglì
fēngmiàn
fēngshā
fēngshuǐ
fēngtǔ
fēngwáng
fēngxiàn
线
fēngxiāng
fēngyù
fēngzī
姿姿
féngrèn
fènghuáng
fèngxì
fèngxiàn
fèngzhào
fūyǎn
fúān
fúbīng
fúchén
fúcí
fúdì
fúdòng
fúfǎ
fúhuá
fújī
fúlǎo
fúlì
fúlíng
fúqì
fúsāng
fúshān
fúshí
fúshì
fútè
fútiē
fútú
fúxīng
fúyú
fúzhōu
fǔbì
fǔyǎng
fùběn
fùbǐ
fùbì
fùchū
fùcí
fùfāng
fùhé
fùhè
fùhuì
fùjiàn
fùjiù
fùníng
fùnǚ
fùpíng
fùqì
fùrén
fùshāng
fùshè
fùshí
fùshì
fùshǔ
fùshù
fùwēng
fùxiàn
线
fùxīn
fùyáng
fùyè
fùyì
fùyìn
fùyǒu
fùyǔ
fùyù
fùyuán
fùzé
fùzhí
fùzǐ
fùzú
gāgā
gàiguān
gàilǜ
gàishù
gàixíng
gāncǎo
gāndì
gānháo
gānzi
竿
gǎndào
gǎnfèn
gǎnkuì
gàncái
gànmá
gànxiàn
线
gāngcái
gāngjiàn
gāngyào
耀
gǎngwān
gāocái
gāochù
gāojià
gāolán
gāolíng
gāolú
gāomíng
gāopíng
gāoqīng
gāoshēng
gāotái
gāotáng
gāoxiào
gāoyáng
gǎoběn
稿
gàozhī
gēbǐ
gēda
gējù
gēqǔ
gēr
gēzi
gélí
gélì
gémó
géshì
gèbié
gègè
gèrén
gèwèi
gēngdì
gēngshēn
gěngzhí
gōngbù
gōngchéng
gōngdàn
gōngdé
gōngdì
gōngdiàn
殿
gōngfáng
gōngfu
gōnggǔ
gōngguān
gōnghuì
gōngjī
gōngjì
gōngjiàn
gōngjué
gōngkè
gōnglǐ
gōnglì
gōnglù
鹿
gōngmù
gōngqián
gōngrén
gōngshāng
gōngshè
gōngshēn
gōngshì
gōngsī
gōngtóu
gōngwù
gōngxiàn
gōngxiào
gōngxíng
gōngyè
gōngyì
gōngyìng
gōngyòng
gōngyǒu
gōngyuán
gōngzhèng
gōngzhǔ
gǒngxiàn
gòngbù
gòngfù
gòngpǐn
gòngshēng
gòngshì
gòngwù
gōuhuà
gōujiàn
gòujiàn
gūfu
gūjì
gǔbǎn
gǔchéng
gǔdì
gǔdiǎn
gǔfēng
gǔgǔ
gǔjià
gǔjìn
gǔkē
gǔkè
gǔlì
gǔmó
gǔpén
gǔqì
gǔshé
gǔshì
gǔwù
gǔxī
gǔyàn
gǔyǔ
gǔzhǎng
gǔzhàng
gǔzi
gùdì
gùjí
gùjì
gùshì
gùyǒu
gùyuán
guàbāo
guāiwǔ
guānài
guānchǎng
guāndǎo
guānkè
guānzi
guǎnzhì
guǎnzi
guàncháng
guànzhù
guānghuá
guāngliàng
guāngxiān
guǎnglíng
广广
guīchéng
guīfàn
guīfù
guīgé
guīgōng
guīhuà
guīlì
guīlǜ
guīwěi
guīyī
guīyú
guīzhì
guǐjì
guìdǎo
guìyáng
guìyú
gǔnbiān
guōzào
guódù
guójì
guólì
guóqí
guóshì
guǒpí
guǒxié
guòdù
guòfèn
hābó
hǎibào
hǎifēng
hǎiguī
hǎijǐng
hǎilǐ
hǎixiàng
hǎixīng
hǎiyáng
hǎiyù
hǎiyuán
hǎizǎo
hàirén
hānzi
háncháo
hángài
hánguǎn
hánguó
hánjiāng
hánlín
hánqì
hánshān
hánxuān
hányì
hányuán
hánzhàn
hànqiāng
hànshuǐ
hànsī
hángzhàn
háowǎ
háoyóu
hǎoxiàng
hàomiǎo
hàopào
hàoqí
hàoshì
hàoshǒu
hàozi
hēchì
hébì
hébiān
hécháng
héchuān
hédào
hégān
hégǔ
héjí
héjīn
hélán
héliú
hélóng
hémǎ
héqǔ
hérén
héshēn
héshí
héshì
héshuǐ
hésuàn
héwéi
héxīn
héyǎn
héyè
héyì
héyuē
hézé
hézhù
hézi
hècǎi
hèshān
hēibèi
hēihé
hēiméi
hēitáo
héngé
hénggé
héngliáng
héngméi
héngshān
héngshēng
héngxiàn
线
héngxīn
héngzhé
hōngrán
hóngbǎo
hónggǔ
hónghǎi
鸿
hónghú
鸿
hóngliàng
hóngqí
hóngqiáo
hóngshān
hóngtóng
hóngtú
鸿
hóngxī
hóngyùn
鸿
hóují
hóuzi
hòubèi
hòudài
hòufù
hòujìn
hòulǐ
hòuliáng
hòuqín
hòushì
hòuwèi
hòuyì
羿
hòuyuán
hòuzhěn
hòuzuò
hūháo
hūhū
hūshào
húkǒu