HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals
Other word lengths: 1, 2, 3 [expand definitions] [match tones] [all words]

2-Character Homophones, Ignoring Tones, HSK Words Only

an shi
bai tuo
ban fa
bao chou
bao dao
bao fu
bao wei
bei jing
bei zi
bian jie
bian yi
便
bian zhi
bu jin
bu ru
bu zhi
chang shi
chao shi
湿
cheng bao
cheng ren
cheng shi
chi dao
chi zi
chu shen
chu xi
chuan bo
da fu
da jia
deng ji
di shi
di zhi
fa yan
fan ying
fan zhi
fang zhi
feng xian
fu he
fu qi
fu shi
fu yu
gan jin
gao chao
ge zi
gong ji
gong ren
gong yuan
gong zheng
gu dong
gu li
gu zhang
guan li
guo du
guo ji
guo shi
hu shi
huan jie
hui bao
hui yi
ji dong
ji du
ji hui
ji qi
ji shi
使
ji xiang
ji yu
ji zao
jia ju
jian ding
jian jie
jian li
jian shi
jian yu
jian zhi
jiang jin
jiang jiu
jiao ji
jie chu
jie shi
jie zhi
jing li
jiu jing
ju jue
ju zi
kan fa
ke guan
lao shi
li hai
li jie
lian xi
lu: xing
mei li
mi feng
ming ming
mu yu
nian ji
nu li
po li
qi fu
qi gai
qi shi
qi zhi
qing chu
qing jie
qing li
qing shi
qing xing
qu shi
quan li
ren shi
ren wei
ren wu
ren xing
san bu
shan zi
shang wu
she ji
shen qi
sheng chan
sheng li
sheng ming
sheng xiao
sheng yu
shi chang
shi dai
shi fan
shi ji
shi jian
shi li
shi shi
shi wu
shi xian
线
shi yan
shi ye
shi yi
shi yong
使
shou shi
shou yi
shu fu
shu ji
shu zi
ti cai
tian kong
tiao jie
tiao yue
tong ji
tong shi
tong yi
tong zhi
tu di
wu bi
wu shu
wu zhi
wu zi
xian jin
xian shi
xiang ying
xiao hua
xiao shi
xing shi
yan jing
yan se
yan shen
yan shi
yao shi
yao yan
耀
yi bian
便
yi lai
yi liu
yi qi
yi ran
yi shi
yi xiang
yi zhi
yin xiang
yin yue
ying yong
yong hu
you qi
you yi
you yu
yu qi
yu yan
yuan wang
zhan xian
线
zhen jing
zhen xi
zheng fu
zheng qi
zheng shi
zheng yi
zhi dao
zhi ding
zhi hui
zhi li
zhi liu
zhi neng
zhi shi
使
zhi wu
zhong dian
zhong shi
zhong xin
zhong zhi
zhu fu
zhu guan
zhu ren
zhu shi
zhu yi
zi mu
zi yuan
zi zhu
zong he
zong zhi
zu zhi
zuo wei

Page generated in 0.122129, retrieved in 0.000247 seconds.

If you find this site useful, let me know!