HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 73567
[歐萊雅] Ōuláiyǎ L'Oréal (French cosmetics company)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Ōuzhōu, [歐洲], Europe/abbr. for 歐羅巴洲|欧罗巴洲[Ōu luó bā Zhōu]
        Ōu/ōu, [歐], Europe/abbr. for 歐洲|欧洲[Ōu zhōu]/surname Ou, (used for transliteration)/old varia...
        Ōuwén, [歐文], Owen (name)/Erwin (name)/Irvine, California
        Ōuyuán, [歐元], euro (currency)
        Luómìōu, [羅密歐], Romeo (name)
        DōngŌu, [東歐], Eastern Europe
        Ōulā, [歐拉], Leonhard Euler (1707-1783), Swiss mathematician
        BěiŌu, [北歐], north Europe/Scandinavia
        
        
        Ōuméng, [歐盟], European Union/EU
        
        
        
        Ōuruòlā, [歐若拉], Aurora, Roman goddess of dawn
        
西         Xīōu, [西歐], Western Europe
        Ōushì, [歐式], in the European style/Euclidean
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Ōuwénsī, [歐文斯], Owens (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
··         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        ōuqín, [歐芹], parsley (Petroselinum sativum)
·         
        
        
        
        
        ōuní, [歐尼], (female usage) older sister (loanword from Korean "eonni")
        Ōushì, [歐氏], Euclid/abbr. for 歐幾里得|欧几里得
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        NánŌu, [南歐], Southern Europe
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        ŌuYà, [歐亞], Europe and Asia/Eurasia
        
        ōumǔ, [歐姆], ohm (loanword)
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西·         Jiéxī·Ōuwénsī, [傑西·歐文斯], Jesse Owens (1913-1980), American athlete
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
··         
·         
        ŌuYàDàlù, [歐亞大陸], Eurasia
        
        
        
        
·         
        
        ōubasāng, [歐巴桑], older female/woman of mature years (Japanese loanword)
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        Ōupèikè, [歐佩克], OPEC/Organization of the Petroleum Exporting Countries
        
        
        Ōugòngtǐ, [歐共體], abbr. for 歐洲共同體|欧洲共同体, European Community (old term for the EU, European Union)
        Ōuluóbā, [歐羅巴], Europe
        
        
        YìnŌuyǔ, [印歐語], Indo-European (language)
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         Āěrfǎ·Luómìōu, [阿爾法·羅密歐], Alfa Romeo
        Ōuláiyǎ, [歐萊雅], L'Oréal (French cosmetics company)
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
·         
        ŌuMěi, [歐美], Europe and America/the West
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·西         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
西         
        
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        

        Hǎoláiwù, [好萊塢], Hollywood
        lái, [萊], name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc)/Chenopodium album
        Kèláiěr, [克萊爾], Claire (name)
        Bùláiēn, [布萊恩], Brian (name)
        Kèlái, [克萊], Clay (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Kèláidùn, [克萊頓], Clayton (name)/Crighton (name)
        
        
        Láisītè, [萊斯特], Lester or Leicester (name)/Leicester, English city in East Midlands
        
        
        
        
        
        
        
        Bùláiěr, [布萊爾], Blair (name)
        LáosīLáisī, [勞斯萊斯], Rolls-Royce
        
        
        
        
        
        Bèiěrgéláidé, [貝爾格萊德], Belgrade, capital of Serbia
        
        
        
        
        
        Kèláisīlè, [克萊斯勒], Chrysler
        
        
        
        
        
        
        
        Bùláidùn, [布萊頓], Brighton, town in England
        
西         Láixī, [萊西], Laixi county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong
        Láitè, [萊特], Wright (surname)
        láimǔ, [萊姆], lime (loanword)
        
        
        Hāláimǔ, [哈萊姆], Harlem district of Manhattan
        
        
        Xuělái, [雪萊], Shelley/abbr. for 珀西·比希·雪萊|珀西·比希·雪莱[Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái]
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        bōláiluó, [波萊羅], bolero (dance) (loanword)
        láimǔbìng, [萊姆病], Lyme disease
        
        
·         
        
        
        
        
        Ādéláidé, [阿德萊德], Adelaide, capital of South Australia
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        Bùláiní, [布萊尼], Bryne (City in Rogaland, Norway)
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        Tuōláiduō, [托萊多], Toledo, Spain
        
        Sīláitèlín, [斯萊特林], Slytherin (Harry Potter)
        
        Pǔláisī, [普萊斯], Price (name)
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Láidùn, [萊頓], Leiden (the Netherlands)
        
        
        
        
        
        
        
·         
        Xībólái, [希伯萊], Hebrew
        
        
·         
·         
        
西·         
        
·         
·         
·         
        Wénlái, [文萊], Brunei Darussalam, independent sultanate in northwest Borneo
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        Láikǎ, [萊卡], Leica camera/Lycra (fiber or fabric)
        
·         Màikèěr·Kèláidùn, [邁克爾·克萊頓], Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
        
·         
        Láiángnàduō, [萊昂納多], Leonardo (name)
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        Kèláiméngtè, [克萊懞特], Clermont (French town)/Claremont, California
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
西·         
·         
        
        
·         
西·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        Láiwēnsījī, [萊溫斯基], Monica Lewinsky (1973-), former White House intern
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        Láibǐxī, [萊比錫], Leipzig, city in the state of Saxony, Germany
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
西·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        Xībóláiwén, [希伯萊文], Hebrew language
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        Bākèlái, [巴克萊], Barclay or Berkeley (name)
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
西·         
·         
        
        
        Mòlāláisī, [莫拉萊斯], Morales
·         
西·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        Déláisè, [德萊塞], Dreiser (surname)/Theodore Dreiser (1871-1945), American writer
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
西         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         Mòníkǎ·Láiwēnsījī, [莫尼卡·萊溫斯基], Monica Lewinsky (1973-), former White House intern
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
        Ōuláiyǎ, [歐萊雅], L'Oréal (French cosmetics company)
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
西         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
西         
·         
·         
        
西·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        Láibùnízī, [萊布尼茲], Leibnitz (name)/Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716), German mathematician...
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·