HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [expand definitions]
[養兵千日,用在一時] yǎngbīngqiānrì,yòngzàiyīshí see 養兵千日,用兵一時
>养兵千日,用兵一时[yǎng bīng qiān rì , yòng bīng yī shí]

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds退退线

亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿廿亿亿亿亿亿亿亿亿亿廿亿姿亿亿亿亿亿亿亿亿

线···


使使使