HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [expand definitions]
西
[大唐西域記] DàTángXīyùJì Great Tang Records on the Western Regions, travel record of Xuan Zang 玄奘[Xuán zàng], compiled by 辯機
>辩机[Biàn jī] in 646

Character Composition

西

Character Compounds

西

Word Compounds


使便使西广广怀便西·广寿殿···便便····椿···怀······椿···········································································

········西····································怀···········西···西················西·················
西
西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西·西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西·西西西西·西西西西西西西西西西西西·西·西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西·西西西线西·西西西西西西西西西·西·西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西·西西西西西西·西西西·西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西··西西西西西西西西西西西西西西西·西西西·西西西西西西西西西·西西西西西·西·西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西·西西西西西西西西西西西·西西西·西西西西西·西·西西西西西西·西西西西西西西西西西西西西西西西西西··西·西西西西西西西西西西西西西·西·西西·西西西西西西·西西西·西·西西·西西西·西西西·西西西西西西西西·西西西西西西·西西西西西·西·西西·西·西·西西西西西西·西··西·西西西西·西西西西西西西西西·西西·西·西西·西西西