HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 31272
[樞紐] shūniǔ hub (e.g. of traffic network)
hinge
pivot
fulcrum

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        zhōngshū, [中樞], center/backbone/hub (e.g. of transport network)/the central administration
        
        shūniǔ, [樞紐], hub (e.g. of traffic network)/hinge/pivot/fulcrum
        
        shū, [樞], hinge/pivot
        
        shūjīzhǔjiào, [樞機主教], cardinal (of the Catholic Church)

        Niǔyuē, [紐約], New York
        niǔkòu, [紐扣], button
        niǔ, [紐], to turn/to wrench/button/nu (Greek letter Νν)
        Niǔyuēzhōu, [紐約州], New York state
        niǔdài, [紐帶], tie/link/bond
        Niǔkǎsīěr, [紐卡斯爾], Newcastle (place name)
        
        Wéiěrniǔsī, [維爾紐斯], Vilnius, capital of Lithuania
        
        Niǔwǎkè, [紐瓦克], Newark (place name)
        Niǔlúnbǎo, [紐倫堡], Nürnberg or Nuremberg, town in Bavaria, Germany
        Niǔfēnlán, [紐芬蘭], Newfoundland Island, Canada
        
        
        
        shūniǔ, [樞紐], hub (e.g. of traffic network)/hinge/pivot/fulcrum
        
        
        Niǔàoliáng, [紐奧良], New Orleans, Louisiana
        
        
        
西         Niǔxīlán, [紐西蘭], New Zealand (Tw)
        
·         
        
        
西         Niǔzéxī, [紐澤西], New Jersey, USA (Tw)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Niǔāi, [紐埃], Niue (island)
        
··         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
西·         
        
        
        
        

Look up 枢纽 in other dictionaries

Page generated in 0.018311 seconds

If you find this site useful, let me know!