HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 4575
yùgāng bathtub

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        yùshì, bathroom (room used for bathing)/CL:間|间[jiān]
        yùgāng, bathtub
        yù, bath/to bathe
        línyù, to take a shower/shower
        mùyù, to take a bath/to bathe/to immerse
        yùpén, bathtub
        rìguāngyù, sunbathing
        yùjīn, bath towel/CL:條|条[tiáo]
        yùchí, public bath
        yùyī, bathrobe
        xǐyù, to bathe
        yùmào, shower cap/CL:頂|顶[dǐng]
        yùchǎng, [浴場], bathing spot
        yùxuè, blood-soaked
        
        
        
        
        
        yùyè, body wash
        
        
        
        

        yùgāng, bathtub
        yānhuīgāng, [煙灰缸], ashtray
        yúgāng, [魚缸], fish tank/fishbowl/aquarium
        gāng, jar/vat/classifier for loads of laundry/CL:口[kǒu]
        qìgāng, cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
        qìgāng, [氣缸], cylinder (engine)
        
        shuǐgāng, water jar
        
        
        yāngāng, [煙缸], ashtray
        
        chágāng, mug
        

Look up 浴缸 in other dictionaries

Page generated in 0.006094 seconds

If you find this site useful, let me know!