HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 3540
Character: radical , 10 strokes, freq index 1054
shā katydid (family Tettigoniidae)
phonetic "sha" used in transliteration
suō see 莎草[suō cǎo]
see 摩莎[mó suō]

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Shālā, Sara or Sarah (name)
        shā/suō, katydid (family Tettigoniidae)/phonetic "sha" used in transliteration, see 莎草[su...
        Yīlìshābái, [伊麗莎白], Elizabeth (person name)
        Shāshìbǐyà, [莎士比亞], Shakespeare (name)/William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
        
        
        
        
        
        
        Luóshā, [羅莎], Rosa (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        MéngnàLìshā, [蒙娜麗莎], Mona Lisa
        
        
        Tèléishā, Teresa/Theresa (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        shālì, [莎麗], sari (loanword)
        Sībīnnuòshā, [斯賓諾莎], Baruch or Benedict Spinoza (1632-1677), rationalist philosopher
        
        Mǎshā, [馬莎], Marks and Spencers, UK retail chain/Martha (name)
        
        Mǎshālādì, [瑪莎拉蒂], Maserati
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        Měidùshā, Medusa (monster of Greek mythology)
·         
·         
        
·         
        
·         Wēilián·Shāshìbǐyà, [威廉·莎士比亞], William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        Yīlìshābái, Elizabeth/also written 伊麗莎白|伊丽莎白
        
·         
·         
        
        
·         
        Shāwēng, Shakespeare/slang or popular culture abbr. of 莎士比亞|莎士比亚[Shā shì bǐ yà]
·         
        
        
        
··         
·         
        
        suōcǎo, coco-grass or nut sedge (Cyperus rotundus)
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         Ājiāshā·Kèlǐsīdì, Agatha Christie
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
··         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
··         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
·         
·         
        
··         
·         
·西         
        
·         
·         
        
        
        
        
        Kǎqiūshā, Katyusha (name)/name of a Russian wartime song/nickname of a rocket launcher use...
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
·         
        
        
        
        
·西         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
··         
        
        
        
        
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
西         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
··         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
··         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         Shālā·Pèilín, Sarah Palin (1964-), US Republican politician, State governor of Alaska from 200...
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
··西         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
··         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         

Look up 莎 in other dictionaries

Page generated in 0.062547 seconds

If you find this site useful, let me know!