HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [expand definitions]
退 Word: freq index 15055
[退伍軍人] tuìwǔjūnrén veteran

Character Composition

退

Character Compounds

退

Word Compounds

退
退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退退线退退退退退退退退退退退退退退退稿退退退退退退退

退退····退怀··········西·········西··················西···········西····

退

西寿退稿西西西寿西西