HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 6390
HSK 6 character: radical , 7 strokes, freq index 1131
fertile
rich
to irrigate
to wash (of river)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        
        
        wò, fertile/rich/to irrigate/to wash (of river)
        
        
        Mìěrwòjī, [密爾沃基], Milwaukee (city)
        Wòlún, [沃倫], Warren (name)
        Wòěrmǎ, [沃爾瑪], Wal-Mart, Walmart (retailer)
        
        
        
        
        
        Huògéwòcí, Hogwarts (Harry Potter)
        Wòěrfū, [沃爾夫], Wolf, Woolf (name)
·         
        
        
        
        Wòdùn, [沃頓], Wharton (name)
        
        
        Kēsuǒwò, Kosovo
        
        
        Tèléiwò, Trevor (name)
        
        
        féiwò, fertile
        
        
·         
        
        
·         
        Wòěrwò, [沃爾沃], Volvo (Swedish car company)
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        wòtǔ, fertile land
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        Wòtèsēn, Watson (name)
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·西·         
西         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
西         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
··         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
西·         
        
        
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        Kēcíwòěrdé, [科茨沃爾德], the Cotswolds (England)
        
        
·         
        
        
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
        
        
·         
        
·         Wòěrtè·Huìtèmàn, [沃爾特·惠特曼], Walt Whitman (1819-1892), American poet, essayist and journalist
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·西·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        wòyě, fertile land
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
西·         
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Sīwòqí, Swatch (Swiss brand)
        
·         
        
···         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
··         
        
        
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
··         
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
···         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
·         
·         
··         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
···         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
寿         
·         
        
··         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
西·         
·         
·         
        
··         
        
        
·         
        
··         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        Dáwòsī, [達沃斯], Davos (Swiss ski resort)/Davos world economic forum (WEF)
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
西         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        

Look up 沃 in other dictionaries

Page generated in 0.091985 seconds

If you find this site useful, let me know!