HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 22793
[沃頓] Wòdùn Wharton (name)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        
        
        wò, fertile/rich/to irrigate/to wash (of river)
        
        
        Mìěrwòjī, [密爾沃基], Milwaukee (city)
        Wòlún, [沃倫], Warren (name)
        Wòěrmǎ, [沃爾瑪], Wal-Mart, Walmart (retailer)
        
        
        
        
        
        Huògéwòcí, Hogwarts (Harry Potter)
        Wòěrfū, [沃爾夫], Wolf, Woolf (name)
·         
        
        
        
        Wòdùn, [沃頓], Wharton (name)
        
        
        Kēsuǒwò, Kosovo
        
        
        Tèléiwò, Trevor (name)
        
        
        féiwò, fertile
        
        
·         
        
        
·         
        Wòěrwò, [沃爾沃], Volvo (Swedish car company)
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        wòtǔ, fertile land
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        Wòtèsēn, Watson (name)
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·西·         
西         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
西         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
··         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
西·         
        
        
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        Kēcíwòěrdé, [科茨沃爾德], the Cotswolds (England)
        
        
·         
        
        
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
        
        
·         
        
·         Wòěrtè·Huìtèmàn, [沃爾特·惠特曼], Walt Whitman (1819-1892), American poet, essayist and journalist
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·西·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        wòyě, fertile land
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
西·         
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Sīwòqí, Swatch (Swiss brand)
        
·         
        
···         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
··         
        
        
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
··         
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
···         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
·         
·         
··         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
···         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
寿         
·         
        
··         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
西·         
·         
·         
        
··         
        
        
·         
        
··         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        Dáwòsī, [達沃斯], Davos (Swiss ski resort)/Davos world economic forum (WEF)
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
西         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        

        dùn, [頓], to stop/to pause/to arrange/to lay out/to kowtow/to stamp (one's foot)/at once/c...
        Huáshèngdùn, [華盛頓], Washington (name)/George Washington (1732-1799), first US president/Washington, ...
        Bōshìdùn, [波士頓], Boston, capital of Massachusetts
        Mànhādùn, [曼哈頓], Manhattan island/Manhattan borough of New York City
        āndùn, [安頓], to find a place for/to help settle down/to arrange for/undisturbed/peaceful
        Pǔlínsīdùn, [普林斯頓], Princeton, New Jersey
        
        Kèlíndùn, [克林頓], Clinton (name)/Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-20...
        Xiūsīdùn, [休斯頓], Houston
        Wēnsīdùn, [溫斯頓], Winston (name)
        
        Niúdùn/niúdùn, [牛頓], Newton (name)/Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist,...
        
        
        Cháěrsīdùn, [查爾斯頓], Charleston
        tíngdùn, [停頓], to halt/to break off/pause (in speech)
        
        Mǎqídùn, [馬其頓], Macedonia
        Kèláidùn, [克萊頓], Clayton (name)/Crighton (name)
        Xīěrdùn, [希爾頓], Hilton (hotel chain)
        zhěngdùn, [整頓], to tidy up/to reorganize/to consolidate/to rectify
        
        
        Huìlíngdùn, [惠靈頓], Wellington, capital of New Zealand
        Huáshèngdùnzhōu, [華盛頓州], Washington, US State
        
        
        Hànmìěrdùn, [漢密爾頓], Hamilton (name)/Hamilton, capital of Bermuda
        
        
        
        Wòdùn, [沃頓], Wharton (name)
        
        Bóěrdùn, [博爾頓], Bolton (name)
        
        Bùláidùn, [布萊頓], Brighton, town in England
        
        Sītǎndùn, [斯坦頓], Stanton (name)
        dùnwù, [頓悟], a flash of realization/the truth in a flash/a moment of enlightenment (usually B...
        dùnshí, [頓時], immediately/suddenly
        
        
        
·         Qiáozhì·Huáshèngdùn, [喬治·華盛頓], George Washington (1732-1799), first US president
        
        
        
        
        Kǎěrdùn, [卡爾頓], Carleton
        
        
        
        
        
        
·         
·         Pàlìsī·Xīěrdùn, [帕麗斯·希爾頓], Paris Hilton
        
        
        
        
        
        Dàoěrdùn, [道爾頓], Dalton (name)/John Dalton (1766-1844), British scientist who contributed to atom...
        
        
        
        
        
        
        Dàidùn, [代頓], Dayton (city in Ohio)
·         
        
        
        
        Mǐěrdùn, [米爾頓], Milton (name)/John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, autho...
        
·         
        
        
        
        
        
        Mànhādùnqū, [曼哈頓區], Manhattan borough of New York City
        Láidùn, [萊頓], Leiden (the Netherlands)
西         Xīdùn, [西頓], Sidon (Lebanon)
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Tèlúndùn, [特倫頓], Trenton, capital of New Jersey
        
·         
        Wēnbùěrdùn, [溫布爾頓], Wimbledon
        
        Hǎidùn, [海頓], Haydn (name)/Franz Joseph Haydn (1732-1809), Austrian classical composer
        
·         
        
        Yuēhànsīdùn, [約翰斯頓], Johnston, Johnson, Johnstone etc, name
        
        
        
        máosèdùnkāi, [茅塞頓開], murky darkness suddenly opens (idiom); a sudden flash of insight and all is clea...
        
·         
        
·         
·         
        
        
        Huòdùn, [霍頓], Hotton, Holden, Wharton, Houghton etc (name)
        
        
        
        
·         Màikèěr·Kèláidùn, [邁克爾·克萊頓], Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
·         Xīlālǐ·Kèlíndùn, [希拉里·克林頓], Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        Méngbādùn, [蒙巴頓], Mountbatten (name, Anglicization of German Battenberg)/Lord Louis Mountbatten, 1...
·         
        
        Délèisīdùn, [德累斯頓], Dresden, capital of Saxony 薩克森州|萨克森州[Sà kè sēn zhōu], Germany
        láodùn, [勞頓], (literary) fatigued/wearied
        DùnHé, [頓河], Don River
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
        
        
        
        
·         
西         
·         
        
·西         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        kùndùn, [困頓], fatigued/exhausted/poverty-stricken/in straitened circumstances
·         
        
·         
        
·         
        
        yìyángdùncuò, [抑揚頓挫], see 頓挫抑揚|顿挫抑扬[dùn cuò yì yáng]
        
        
        
        
        chuíxiōngdùnzú, [捶胸頓足], to beat one's chest and stamp one's feet (idiom)
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        Hāmǐjíduōdùn, [哈米吉多頓], Armageddon (in Revelation 16:6)
        kǎdùn, [卡頓], (computing) slow/unresponsive
        
·         
·西·         
·         
        
·         
        
        
        
西·         
·         Huìtènī·Xiūsīdùn, [惠特妮·休斯頓], Whitney Houston (1963-2012), American singer and actress
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         Āsīdùn·Mǎdīng, [阿斯頓·馬丁], Aston Martin
··         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
西         
·         
·         
        
        
··         
        
西         
·         
        Bùlǐqídùn, [布里奇頓], Bridgetown, capital of Barbados
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
西·         
·         
西         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
西         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
西·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        Hālìbódùn, [哈利伯頓], Halliburton (US construction company)
·         
        
        
···         
        dùnjué, [頓覺], to feel suddenly/to realize abruptly
        
        
        
西         
·         
··         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
··         
        
·         
·         Àisàkè·Niúdùn, [艾薩克·牛頓], Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist
        
        
        
        
·         
·         
        
        
··         
··         
        
··         
·         
        
··         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
西·         
·         
·         
·         
        
        
··         
        
        
·         
·         
        
··         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
··         
怀         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·怀         
··         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
··         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
··         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·