HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 14133
[蓋茨] Gàicí Gates (name)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Gě/gài, [蓋], surname Ge, lid/top/cover/canopy/to cover/to conceal/to build
        xīgài, [膝蓋], knee/(Internet slang) to kneel down (in admiration)
        yǎngài, [掩蓋], to conceal/to hide behind/to cover up
        fùgài, [覆蓋], to cover
        gàizi, [蓋子], cover/lid/shell
        
        Gàiěr, [蓋爾], Gaelic/Geier or Gayer (name)
        pūgài/pūgai, [鋪蓋], to spread evenly over, bedding/bedclothes
        Gàicí, [蓋茨], Gates (name)
        
        
        xīgàigǔ, [膝蓋骨], kneecap
        
        zhēgài, [遮蓋], to hide/to cover (one's tracks)
        yǐnqínggài, [引擎蓋], (car) hood/bonnet
        Gàishìtàibǎo, [蓋世太保], Gestapo
        
        pūtiāngàidì, [鋪天蓋地], lit. hiding the sky and covering the earth (idiom); fig. earth-shattering/omnipr...
        tóugàigǔ, [頭蓋骨], skull/cranium
        gàizhāng, [蓋章], to affix a seal/to stamp (a document)/to sign off on sth
        
        hángài, [涵蓋], to cover/to comprise/to include
        
        
·         
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        Gàicíbǐ, [蓋茨比], Gatsby
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Gàizī, [蓋茲], Gates (name)
·         
        guōgài, [鍋蓋], saucepan lid/(satellite) dish
        
        
        
        
        dǐnggài, [頂蓋], roof/lid
        
        
        
        
        
        pītóugàiliǎn, [劈頭蓋臉], lit. splitting the head and covering the face (idiom); fig. pelting (with rain e...
        
·         
·         
        
        Xièěrgài, [謝爾蓋], Sergei (name)
        
·         
·         
        
        hòugài, [後蓋], back cover/shell (of crab etc)
        bīnggài, [冰蓋], ice sheet
        
        
·         Bǐěr·Gàicí, [比爾·蓋茨], Bill Gates (1955-), co-founder of Microsoft
        
        
        
        
·         
西         
        
        fùgàimiàn, [覆蓋面], coverage
        gàitóu, [蓋頭], cover/cap/topping/head covering/veil
·         
·         
        
·         
·         
        huágài, [華蓋], imperial canopy (e.g. domed umbrella-like roof over carriage)/aureole/halo
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
·         
        
        
        
        
··         
        
·         
        
··         
·         
··         
·         
·         
        
·         
        zhǐjiagài, [指甲蓋], fingernail
        gàijiāofàn, [蓋澆飯], rice with meat and vegetables
··         
··         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
··         
·         
··         
        
        gàiguānlùndìng, [蓋棺論定], don't pass judgment on a person's life until the lid is on the coffin (idiom)
        
·         
        
        
        dàgàimào, [大蓋帽], peaked cap/service cap/visor cap
·         
·         
·西·         
        
        
··         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
··         
        
        
·         
·         
·         
        
        
西         
·         
        
·西·         
        
        
···         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
西         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·西         
        
·         
·         
        
        
··西         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        fùgàilǜ, [覆蓋率], coverage
·         
·         
        fāngài, [翻蓋], flip-top (mobile phone, handbag etc)/to rebuild/to renovate
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        gàir, [蓋兒], cover/lid
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         

        cí, Caltrop or puncture vine (Tribulus terrestris)/to thatch (a roof)
        Gàicí, [蓋茨], Gates (name)
        
        
        Huògéwòcí, Hogwarts (Harry Potter)
        
        
        Luóbócí, [羅伯茨], Roberts
        
        
        Āěrcíhǎimò, [阿爾茨海默], Alois Alzheimer (1864-1915), German psychiatrist and neuropathologist
        Bōcítǎn, Potsdam, near Berlin, Germany
·         
        
        
        
        
        Bócíwǎnà, [博茨瓦納], Botswana
        
·         
·         
        Gàicíbǐ, [蓋茨比], Gatsby
        
        
        
        
·         
        
        
        Fēicíjiélādé, [菲茨傑拉德], Fitzgerald (name)
        
        
        
        
        
        
        
        Huòluòwéicí, [霍洛維茨], Horowitz (name)
·         
        
        
·         
·         Bǐěr·Gàicí, [比爾·蓋茨], Bill Gates (1955-), co-founder of Microsoft
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        Tuōluòcíjī, [託洛茨基], Leon Davidovich Trotsky (1879-1940), early Bolshevik leader, exiled by Stalin in...
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        Kēcíwòěrdé, [科茨沃爾德], the Cotswolds (England)
        
        
··         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
·         
        
        
        
        Sàěrcíbǎo, [薩爾茨堡], Salzburg
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
        
        
        
··         
        Líncí, Linz (city in Austria)
·         
        
·         
        Kāngsītǎncí, Konstanz (Germany)
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
西         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        Yīěrkùcíkè, [伊爾庫茨克], Irkutsk
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        Gélācí, Graz (city in Austria)
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        Cíchéng, Ibaraki prefecture in northeast Japan
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
        

Look up 盖茨 in other dictionaries

Page generated in 0.052474 seconds

If you find this site useful, let me know!