HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 66221
Jìngyǔ Jingyu county in Baishan 白山, Jilin

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Jìng/jìng, surname Jing, quiet/peaceful/to make tranquil/to pacify
        Jìngyǔ, Jingyu county in Baishan 白山, Jilin
        Qǔjìng, Qujing prefecture level city in Yunnan
        
        

        yǔzhòu, universe/cosmos
        yǔhángyuán, [宇航員], astronaut
        yǔ, room/universe
        
        yǔzhòufēichuán, [宇宙飛船], spacecraft
        yǔhángjú, space agency
        
        yǔháng, space flight
        
        miàoyǔ, [廟宇], temple
        
        
        
        
        
        
        yǔhángfú, spacesuit
        
        
        
        Dàyǔ, Daewoo (Korean conglomerate)
        
        
        WúZhènyǔ, [吳鎮宇], Francis Ng Chun-Yu (1961-), Hong Kong actor
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
线         yǔzhòushèxiàn, [宇宙射線], cosmic ray
        
        
        LǐYǔchūn, Li Yuchun aka Chris Lee (1984-), Chinese pop singer
殿         
        
        
        
        Jìngyǔ, Jingyu county in Baishan 白山, Jilin
        
        huányǔ, the whole earth/the universe
        
        lóuyǔ, [樓宇], building
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Look up 靖宇 in other dictionaries

Page generated in 0.006901 seconds

If you find this site useful, let me know!