HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 10178
HSK 6 character: radical , 5 strokes, freq index 2364
Qiū surname Qiu
qiū mound
hillock
grave
classifier for fields
[坵] qiū variant of 丘[qiū]
hillock

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Qiū/qiū, [坵], surname Qiu, mound/hillock/grave/classifier for fields, variant of 丘[qiū]/hilloc...
        shānqiū, hill
        
        shāqiū, sand dune/sandy hill
        
        Qiūjíěr, [丘吉爾], variant of 邱吉爾|邱吉尔[Qiū jí ěr]
        xiàqiūnǎo, [下丘腦], hypothalamus (anatomy)
        qiūlíng, hills
        MǎqiūBǐqiū, [馬丘比丘], Machu Picchu
        
        
        
        
        qiūzhěn, pimple
        
        tǔqiū, mound/hillock/barrow
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        xiǎoqiū, hill/knoll
        
        qiūnǎo, [丘腦], thalamus
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        

Look up 丘 in other dictionaries

Page generated in 0.009545 seconds

If you find this site useful, let me know!