HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 4626
Character: radical , 8 strokes, freq index 1116
to wrap
kerchief
handkerchief
headscarf
pascal (SI unit)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        pà, to wrap/kerchief/handkerchief/headscarf/pascal (SI unit)
        Pàtèlǐkè, Patrick (name)
        
        
·         
        shǒupà, handkerchief/CL:方[fāng]
        
        
        
        
        kǎpà, kappa (Greek letter Κκ)
西         
        
        
        Pàsīkǎ, Pascal (name)/Blaise Pascal (1623-1662), French mathematician
        
·         
        
        Pàjīnsēn, Parkinson (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         Pàlìsī·Xīěrdùn, [帕麗斯·希爾頓], Paris Hilton
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        Pàtèlìxià, [帕特麗夏], Patricia
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
西         
        
·         
        
西         Pàxī, Parsi/Farsi/Persian
        
·         
·         
·         
        
        
        Pàsī, Perth, capital of Western Australia
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·西         
        
        
        
        
        
        Āiěrpàsuǒ, [埃爾帕索], El Paso (Texas)
        
·         
        
        
        
·         
        
        Sīpàsījī, Spassky (name)
        
·         
        
        
·         
        
        pàníní, (loanword) panini
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        ShèngPàtèlǐkè, [聖帕特里克], Saint Patrick
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
·         
·         
·         
·         
        Kǎnpàlā, Kampala, capital of Uganda
        
        Lāsīpàěrmǎsī, [拉斯帕爾馬斯], Las Palmas, Spain
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        
·         
··         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        Hèqípàqí, Hufflepuff (Harry Potter)
        
·         
        JiālāpàgēsīQúndǎo, [加拉帕戈斯群島], Galapagos Islands
        
·         
        
        
·         
        
西         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·西         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        pàwǎdì, Parvati (the consort of Shiva)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        pàxià, pasha (loanword)
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        Pàtèlǐxià, Patricia
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·西         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
西·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
        
        
·         
        Pàsàtè, [帕薩特], Passat (automobile)
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
西         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        Pàmǐěr, [帕米爾], Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan
·         
        
        
        
        
        
        Pàgéníní, Niccolò Paganini (1782-1840), Italian violinist and composer
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        Lāpàsī, La Paz, administrative capital of Bolivia, usually written as 拉巴斯
··         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
西·         
        
··         
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         

Look up 帕 in other dictionaries

Page generated in 0.072179 seconds

If you find this site useful, let me know!