HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 58150
pàwǎdì Parvati (the consort of Shiva)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        pà, to wrap/kerchief/handkerchief/headscarf/pascal (SI unit)
        Pàtèlǐkè, Patrick (name)
        
        
·         
        shǒupà, handkerchief/CL:方[fāng]
        
        
        
        
        kǎpà, kappa (Greek letter Κκ)
西         
        
        
        Pàsīkǎ, Pascal (name)/Blaise Pascal (1623-1662), French mathematician
        
·         
        
        Pàjīnsēn, Parkinson (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        Pàtèlíxià, [帕特麗夏], Patricia
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
西         
        
·         
        
西         Pàxī, Parsi/Farsi/Persian
        
·         
·         
·         
        
        
        Pàsī, Perth, capital of Western Australia
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·西         
        
        
        
        
        
        Āiěrpàsuǒ, [埃爾帕索], El Paso (Texas)
        
·         
        
        
        
·         
        
        Sīpàsījī, Spassky (name)
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        ShèngPàtèlǐkè, [聖帕特里克], Saint Patrick
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
·         
·         
·         
·         
        Kǎnpàlā, Kampala, capital of Uganda
        
        Lāsīpàěrmǎsī, [拉斯帕爾馬斯], Las Palmas, Spain
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        
·         
··         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        Hèqípàqí, Hufflepuff (Harry Potter)
        
·         
        JiālāpàgēsīQúndǎo, [加拉帕戈斯群島], Galapagos Islands
        
·         
        
        
·         
        
西         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·西         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        pàwǎdì, Parvati (the consort of Shiva)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        Pàtèlǐxià, Patricia
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·西         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
西·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
        
        
·         
        Pàsàtè, [帕薩特], Passat (automobile)
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
西         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
西·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        Pàmǐěr, [帕米爾], Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        Lāpàsī, La Paz, administrative capital of Bolivia, usually written as 拉巴斯
··         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
西·         
        
··         
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         

        wǎ, roof tile/abbr. for 瓦特[wǎ tè], watt (loan)
        wǎsī, gas (loanword)
        Sàěrwǎduō, [薩爾瓦多], El Salvador
        Hāwǎnà, Havana, capital of Cuba
        Rìnèiwǎ, [日內瓦], Geneva, Switzerland
        wǎjiě, to collapse/to disintegrate/to crumble
        Kǎsànuòwǎ, [卡薩諾瓦], Giacomo Casanova (1725-1798), Italian adventurer known for womanizing
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
·         
        
        
        Sūwǎ, [蘇瓦], Suva, capital of Fiji
        
        
        
·         
        
        
        Qīngwǎtái, [青瓦臺], Blue House (Cheong Wa Dae 청와대), residence of the president of South Korea in Seo...
        Wǎjiādùgǔ, Ouagadougou, capital of Burkina Faso
        Niǔwǎkè, [紐瓦克], Newark (place name)
        wǎtè, watt (loanword)
        
        wǎpiàn, tile/CL:塊|块[kuài]
        
        
        
        Shīwǎxīngé, Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California 2...
        
        wǎěrjīlǐ, [瓦爾基里], valkyrie
        
        wǎlì, [瓦礫], rubble/debris
        tǔbēngwǎjiě, to collapse/to fall apart
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Bócíwǎnà, [博茨瓦納], Botswana
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Wǎlì, Váli (son of Odin)
        
        
        
        
        Ānwǎěr, [安瓦爾], Anwar (name)/Anwar bin Ibrahim (1947-), Malaysian politician, deputy prime minis...
        Wǎěrtè, [瓦爾特], Walter
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        Móěrduōwǎ, [摩爾多瓦], Moldova/Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania
        
        qiānwǎ, kilowatt (unit of electric power)
·         
        Tǎlāwǎ, Tarawa, capital of Kiribati
        níwǎjiàng, bricklayer/tiler/mason
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        Túwǎlú, [圖瓦盧], Tuvalu
        
        
·怀         
        
        
        Qíwǎwǎ, Chihuahua, Mexico
·         
        
·         
        
        
·         
        zhàowǎ, megawatt
        
        
        
        
        
        
        Sīwǎxīlǐ, Swahili
·西         
        
·         
        
·         
··         
        
        
        ShèngSàěrwǎduō, [聖薩爾瓦多], San Salvador, capital of El Salvador
        
西         
        
        
··         
        
·         
        
·         
·         
        Shīwǎbù, Schwab (name)
        
        
·         
·         
        Wǎěrdé, [瓦爾德], Vardø (city in Finnmark, Norway)
        
        Wǎěrnà, [瓦爾納], Varna (city in Bulgaria)
        Kēěrduōwǎ, [科爾多瓦], Córdoba, Spain
        
·         
        
·         
        wǎjiang, bricklayer/tiler
·         
·         
        
西         
        
·         
        
        Kētèdíwǎ, Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa
·         
西         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        pàwǎdì, Parvati (the consort of Shiva)
        
        
        
        
西         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
        
西         Wǎxīlǐ, Vasily
        
·         
        
        Wǎnǔātú, [瓦努阿圖], Vanuatu in south pacific (formerly New Hebrides)
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
西·         
        
·         
        
        LúwǎěrHé, [盧瓦爾河], Loire River, France
·         
        zhuānwǎ, [磚瓦], tiles and bricks
西         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·西         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
··         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        Àiàowǎ, [艾奧瓦], Iowa, US state
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
·         
西         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
西         
·         
·         
        
···         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
西·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        Àosīwǎěrdé, [奧斯瓦爾德], Oswald
        
        
·         
        
        
·         
····         
        
        
        
        
西         
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
··         
·         
        
··         
西         
        
·         
        
        
··西         
·         
        
        
        wǎgōng, tiling/bricklaying/plastering
        
        
        
        
        Wǎchéng, another name for Mandalay 曼德勒, Myanmar's second city
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
··         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
··西         
        
        
        
·         
        
西         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
··西         
·         
        
        
·西         
        
        
        
        
··         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·