HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 13986
Character: radical , 16 strokes, freq index 1184
Hàn surname Han
hàn writing brush
writing
pen

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Yuēhàn, [約翰], John (name)/Johan (name)/Johann (name)
        Yuēhànxùn, [約翰遜], Johnson or Johnston (name)
        
        Hàn/hàn, surname Han, writing brush/writing/pen
·         
        
·         
        Bómínghàn, Birmingham
        
        
·         
        Yuēhànnèisībǎo, [約翰內斯堡], Johannesburg, South Africa
·         
··         
        ShèngYuēhàn, [聖約翰], Saint John
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        Yuēhànsīdùn, [約翰斯頓], Johnston, Johnson, Johnstone etc, name
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        yángbǎihàn, [楊百翰], Brigham Young
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         Yuēhàn·Lābèi, [約翰·拉貝], John Rabe (1882-1950), German who helped protect Chinese during the Nanking mass...
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
··         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
··         
·         
·         
·         
··         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
··         
·         Sāimiùěr·Yuēhànxùn, [塞繆爾·約翰遜], Samuel Johnson (1709-1784) or Dr Johnson, English writer and lexicographer
·         
··         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
··         
·         
        
···         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·西·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
··         
·         
        
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
··         
·         
··         
··         
·         
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
西         
        
·西         
··         
··         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
··西         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
··         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
··         
··         
··         
··         
·         
·         
·         
        
··         
·         
        

Look up 翰 in other dictionaries

Page generated in 0.069964 seconds

If you find this site useful, let me know!