HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 7173
[約翰遜] Yuēhànxùn Johnson or Johnston (name)

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        yuēhuì, [約會], appointment/engagement/date/CL:次[cì],個|个[gè]/to arrange to meet
        Niǔyuē, [紐約], New York
        yāo/yuē, [約], to weigh in a balance or on a scale, to make an appointment/to invite/approximat...
        Yuēhàn, [約翰], John (name)/Johan (name)/Johann (name)
        dàyuē, [大約], approximately/probably
        yùyuē, [預約], booking/reservation/to book/to make an appointment
        yuēdìng, [約定], to agree on sth (after discussion)/to conclude a bargain/to arrange/to promise/t...
        héyuē, [合約], treaty/contract
        qìyuē, [契約], agreement/contract
        Yuēsèfū, [約瑟夫], Joseph (name)
        qiānyuē, [簽約], to sign a contract or agreement
        Yuēhànxùn, [約翰遜], Johnson or Johnston (name)
        yuēshù, [約束], to restrict/to limit to/to constrain/restriction/constraint
        
        tiáoyuē, [條約], treaty/pact/CL:個|个[gè]
        Yuēsè, [約瑟], Joseph (name)
        Niǔyuēzhōu, [紐約州], New York state
        
        Yuēkè, [約克], York
        jiéyuē, [節約], to economize/to conserve (resources)/economy/frugal
        hūnyuē, [婚約], engagement/wedding contract
        zūyuē, [租約], lease
        Běiyuē, [北約], NATO/abbr. for 北大西洋公約組織|北大西洋公约组织[Běi Dà xī Yáng Gōng yuē Zǔ zhī], North Atlantic...
        fùyuē, [赴約], to keep an appointment
        Jiùyuē/jiùyuē, [舊約], Old Testament, former agreement/former contract
        Lǐyuērènèilú, [里約熱內盧], Rio de Janeiro
        shuǎngyuē, [爽約], to miss an appointment
        xiāngyuē, [相約], to agree (on a meeting place, date etc)/to reach agreement/to make an appointmen...
        shìyuē, [誓約], oath/vow/pledge/promise
·         
        kuòyuējī, [括約肌], sphincter
        
        Yuēdàn, [約旦], Jordan
        gōngyuē, [公約], convention (i.e. international agreement)
        wéiyuē, [違約], to break a promise/to violate an agreement/to default (on a loan or contract)
        yǐnyuē, [隱約], vague/faint/indistinct
·         
        
        Xīnyuē, [新約], New Testament
        jiǎnyuē, [簡約], sketchy/concise/abbreviated
        tèyuē, [特約], specially engaged/employed or commissioned for a special task
        zhìyuē, [制約], to restrict/condition
        héyuē, [和約], peace treaty
        huǐyuē, [毀約], to break a promise/breach of contract
        shīyuē, [失約], to miss an appointment
        méngyuē, [盟約], contract of alliance/oath or treaty between allies
·         
        yāoyuè, [要約], to restrict/to agree to a contract/offer/bid
        Yuēhànnèisībǎo, [約翰內斯堡], Johannesburg, South Africa
·         
        yuējiàn, [約見], to arrange an interview/an appointment (with the foreign ambassador)
··         
        jiěyuē, [解約], to terminate an agreement/to cancel a contract
        ShèngYuēhàn, [聖約翰], Saint John
        
·         
        yǒuyuēzàixiān, [有約在先], to have a prior engagement
·         
        yuēshùlì, [約束力], (of a contract) binding (law)
        
        shǒuyuē, [守約], to keep an appointment/to keep one's word
        
·         
        yuēfǎsānzhāng, [約法三章], to agree on three laws (idiom)/three-point covenant/(fig.) preliminary agreement...
        
        
·         
·         
·         
        wéiyuējīn, [違約金], penalty (fee)
·         
·         
        Yuēbó, [約伯], Job (name)/Book of Job in the Old Testament
        Yuēhànsīdùn, [約翰斯頓], Johnston, Johnson, Johnstone etc, name
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        yuēshù, [約數], divisor (of a number)/approximate number
·         
        
        YuēdànHé, [約旦河], Jordan River
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·西·         
·         Yuēsèfū·Sīdàlín, [約瑟夫·斯大林], Joseph Stalin (1879-1953), Soviet dictator
·         
·         Yuēhàn·Lābèi, [約翰·拉貝], John Rabe (1882-1950), German who helped protect Chinese during the Nanking mass...
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        xiéyuē, [協約], entente/pact/agreement/negotiated settlement
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        yǐnyǐnyuēyuē, [隱隱約約], faint/distant/barely audible
·         
··         
·         
        
        mìyuē, [密約], secret appointment
        
·         
·         
        bùyuēértóng, [不約而同], to agree by chance (idiom); taking the same action without prior consultation
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        yuēmo, [約莫], about/around/approximately
·         
·         
··         
·         
·         
·         
·         
        
        lǚyuē, [履約], to keep a promise/to honor an agreement
        ShèngYuēsèfū, [聖約瑟夫], Saint Joseph
·         
·         
·         
        shèngyuē, [聖約], covenant
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
··         
·         
·西·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        yuēdìngsúchéng, [約定俗成], established by popular usage (idiom); common usage agreement/customary conventio...
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        qínjiǎnjiéyuē, [勤儉節約], diligent and thrifty (idiom)
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
··         
·         
        
        
·         
·         Sāimiùěr·Yuēhànxùn, [塞繆爾·約翰遜], Samuel Johnson (1709-1784) or Dr Johnson, English writer and lexicographer
·         
·         
··         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        Yāowéikè, [約維克], Gjøvik (city in Oppland, Norway)
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        shāngyuē, [商約], trade treaty
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
        
···         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        xiéyuēguó, [協約國], Allies/entente (i.e. Western powers allied to China in WW)
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·西·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
··         
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
        
        
··         
        
        
··         
·         
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·西         
        
··         
··         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
·         
        
        
·         
西         
稿         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
··西         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
··         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        yuēhé, [約合], approximately/about (some numerical value)
·         
        Yuētǎn, [約坦], Jotham (son of Uzziah)
        
·         
·         
        
        
        yuēmo, [約摸], about/around/approximately/also written 約莫|约莫
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        chuòyuē, [綽約], graceful/charming
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        guīyuē, [規約], terms (of an agreement)
·         
        
··         
        
··         
        yuēfǎ, [約法], temporary law/provisional constitution
··         
··         
·         
·         
·         
西·         
        
··         
·         
        

        Yuēhàn, [約翰], John (name)/Johan (name)/Johann (name)
        Yuēhànxùn, [約翰遜], Johnson or Johnston (name)
        
        Hàn/hàn, surname Han, writing brush/writing/pen
·         
        
·         
        Bómínghàn, Birmingham
        
        
·         
        Yuēhànnèisībǎo, [約翰內斯堡], Johannesburg, South Africa
·         
··         
        ShèngYuēhàn, [聖約翰], Saint John
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        Yuēhànsīdùn, [約翰斯頓], Johnston, Johnson, Johnstone etc, name
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        yángbǎihàn, [楊百翰], Brigham Young
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         Yuēhàn·Lābèi, [約翰·拉貝], John Rabe (1882-1950), German who helped protect Chinese during the Nanking mass...
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
··         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
··         
·         
·         
·         
··         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
··         
·         Sāimiùěr·Yuēhànxùn, [塞繆爾·約翰遜], Samuel Johnson (1709-1784) or Dr Johnson, English writer and lexicographer
·         
··         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
··         
·         
        
···         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·西·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
··         
·         
        
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
··         
·         
··         
··         
·         
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
西         
        
·西         
··         
··         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
··西         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
··         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
··         
··         
··         
··         
·         
·         
·         
        
··         
·         
        

        xùn, [遜], to abdicate/modest/yielding/unpretentious/inferior to/(slang) to suck
        Yuēhànxùn, [約翰遜], Johnson or Johnston (name)
        Màidíxùn, [麥迪遜], Madison (name)/Madison, capital of Wisconsin
        Jiékèxùn, [傑克遜], Jackson (name)/Jackson city, capital of Mississippi
        Wēiěrxùn, [威爾遜], Wilson (name)
        
        Luóbīnxùn, [羅賓遜], Robinson (name)
        Nàěrxùn, [納爾遜], Horatio Nelson (1758-1805), British naval hero
        qiānxùn, [謙遜], humble/modest/unpretentious/modesty
        Yàmǎxùn, [亞馬遜], Amazon
        
        
        
        
·         Màikèěr·Jiékèxùn, [邁克爾·傑克遜], Michael Jackson (1958-2009), American musician and entertainer
        
        
        chūyánbùxùn, [出言不遜], to speak rudely
        Sàkèxùn, [薩克遜], Saxon
·         
        
        
        
        xùnsè, [遜色], inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色, not in the least inferior)
        
        Jiéfúxùn, [傑弗遜], Jefferson/capital of Missouri
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        Luōbóxùn, [羅伯遜], Robertson (name)
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
西·         
·         
·         
        
        
·         
        Tāngmǔxùn, [湯姆遜], Thomson (name)
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        Níěrxùn, [尼爾遜], Nelson or Nillson (name)/Horatio Nelson (1758-1805), British naval hero
··         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         Sāimiùěr·Yuēhànxùn, [塞繆爾·約翰遜], Samuel Johnson (1709-1784) or Dr Johnson, English writer and lexicographer
        
        
        
        
        
··         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
西         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
        Àiqíxùn, [艾奇遜], Atchison or Acheson (name)/Atchison city on Missouri in Kansas, USA
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
··         
        
        
·         
··