HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Character: radical , 10 strokes, freq index 858
jasmine

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        
        
        
        
        
        
        mòlì, jasmine
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Zhūlìyà, [朱莉婭], Julia (name)
        
        
        
        
        
        
西         
        
        Sàlì, [薩莉], Sally (name)
        
        
        
        
        
        
        
        Àodàilì, [奧黛莉], Audrey/variant of 奧黛麗|奥黛丽[Ào dài lì]
        Nàtǎlì, Natalie (name)
        
·         
        
西西         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        mòlihuā, jasmine
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        Àilìsī, [愛莉絲], Iris (name)
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        Kèlìàopèitèlā, [克莉奧佩特拉], Cleopatra (c. 70-30 BC), queen of Egypt
        
        
·         
西         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         Hālì·Bèiruì, [哈莉·貝瑞], Halle Berry (1966-), US actress
        
        mòlihuāchá, jasmine tea
        Yīlìshābái, Elizabeth/also written 伊麗莎白|伊丽莎白
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
西         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
···         
        
·         
西·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
西         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        Bābǎolì, [巴寶莉], Burberry (brand)
        
·         
·         
        
西         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
··         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西西·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
西·         
        
·         
西         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
西         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·西         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·西         
··         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
··         
·         
·         
·         
        
        
·         
··         
        
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
西·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
西         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
··         
        
        
        
···         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
        
        
···         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
西·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
西·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        

Look up 莉 in other dictionaries

Page generated in 0.090686 seconds

If you find this site useful, let me know!