HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 68536
ĀlābóHǎi Arabian Sea

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Ā/ā/ē, abbr. for Afghanistan 阿富汗[Ā fù hàn], prefix used before monosyllabic names, kins...
        Màiāmì, [邁阿密], Miami (Florida)
        āyí, maternal aunt/step-mother/childcare worker/nursemaid/woman of similar age to one...
        āmén, [阿門], amen (loanword)
        Āmàn, Oman
        Āfùhàn, Afghanistan/Afghan
        Ālābó, Arabian/Arabic/Arab
        Ālā/ālā, Allah (Arabic name of God), (Wu dialect) my/our/I/we/me/us
        Āmǔsītèdān, Amsterdam, capital of Netherlands
        Āgēntíng, Argentina
        Ālāsījiā, Alaska, US state
        Āmǔsītèlǎng, surname Armstrong
        Ālǐ, Ali (proper name)/Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-la...
        Āěrbāníyà, [阿爾巴尼亞], Albania
        āsīpǐlín, aspirin (loanword)
        Āsàdé, [阿薩德], Assad (Arabic name)
        
        Ābōluó, [阿波羅], Apollo (loanword)
        
        
        
        
        
        āěrfǎ, [阿爾法], alpha (Greek letter Αα)
        
        āfēi, [阿飛], hoodlum/hooligan/young rowdy
        Āsè, Arthur (name)
·         
        ShātèĀlābó, Saudi Arabia
        
        
        
        Ānuò, [阿諾], Arnold (name)/refers to Arnold Schwarzenegger 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格[Ā nuò · Shī wǎ xīn...
        
        
        Ālābóyǔ, [阿拉伯語], Arabic (language)
        
        
        
        
        Ākěnsèzhōu, Arkansas, US state
        Āsēnnà, [阿森納], Arsenal Football Club
        Ālún, [阿倫], Aalen, town in Germany
        Āěrjílìyà, [阿爾及利亞], Algeria
        
        
        ātuōpǐn, atropine C7H3NǑ, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna...
        
        
        
        
        
        
        
        Āxiūluó, [阿修羅], Asura, malevolent spirits in Indian mythology
        
        
        Āmǎní, [阿瑪尼], Armani (fashion designer)
        
        
        
        Āěrbótè, [阿爾伯特], Albert (name)
        
        āsīpǐlín, aspirin (loanword)/also written 阿司匹林
        
        
·         
        ēyúfèngchéng, [阿諛奉承], flattering and fawning (idiom)/sweet-talking
        Ālán, [阿蘭], Alan, Allen, Allan, Alain etc (name)/A-lan (Chinese female name)
·         
        Màikèāsè, [麥克阿瑟], General Douglas MacArthur (1880-1964), US commander in Pacific during WW, sacked...
        
        
        Āěrbāníyàrén, [阿爾巴尼亞人], Albanian (person)
        
        
        
        Āsīlán, [阿斯蘭], Aslan (from the Narnia chronicles)
        
·         
        
        Ākěnsè, Arkansas, US state
        Āzītèkè, [阿茲特克], Aztec
        ĒmítuóFó, [阿彌陀佛], Amitabha Buddha/the Buddha of the Western paradise/may the lord Buddha preserve ...
        
        
        
        
        
        
        
        
        Āěrcíhǎimò, [阿爾茨海默], Alois Alzheimer (1864-1915), German psychiatrist and neuropathologist
        
        
西         
        
        
        
        Míngníābōlìsī, Minneapolis, a nameplace in the USA, notably in Minnesota
        
        
        
·         
        Ābǐ, Abby or Abi (name, sometimes short for Abigail)
西         
        
        
        
        
        
        
        
        Āruìsī, Ares, Greek god of war/Mars
        
        
        
        
        Ābèiěr, [阿貝爾], Niels Henrik Abel (1802-1829), Norwegian mathematician/(math.) abelian
        
        
        
        
        Ādéláidé, [阿德萊德], Adelaide, capital of South Australia
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Ālāsījiāzhōu, Alaska, US state
        
        
        āyàtúlā, [阿亞圖拉], ayatollah (religious leader in Shia Islam)
        
        
        
        Ālāsī, Arras, town in northern France
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        āgē, (familiar) elder brother
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        Āěrjíěr, [阿爾及爾], Algiers, capital of Algeria
        
        Āsībógé, see 阿斯佩爾格爾|阿斯佩尔格尔[Ā sī pèi ěr gé ěr]
        
        
西         
        Ābà/ābà, Abba (Aramaic word father)/by ext. God the Father in Christian gospel, (dialect)...
        
        ShātèĀlābórén, a Saudi/Saudi Arabian person
        
        
        
        Ājīmǐdé, Archimedes (c. 287-212 BC)
        
        
        ādiē, dad/father/(paternal) grandfather/old man
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Āméng, Amun, deity in Egyptian mythology, also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Im...
·         
        ĀlǐBābā/Ālǐbābā, Ali Baba, character from The Arabian Nights, Alibaba, PRC e-commerce company
        
        Ālābówén, Arabic (language & writing)
        Ālābórén, Arab/Arabian/Arabian people
·         
        Āěrsàsī, [阿爾薩斯], Alsace, French department
        
        Āěrjílìyàrén, [阿爾及利亞人], Algerian
        
        
西         
·         
        Āliánqiú, [阿聯酋], United Arab Emirates/abbr. for 阿拉伯联合酋长国
        
        
        
        
        ādì, younger brother
        
        
        
        
        āhōng, imam/ahung (loanword)
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        Ākèsū, [阿克蘇], Aqsu wilayiti or Aksu prefecture in Xinjiang/Aqsu shehiri or Aksu city
        ātì, (onom.) atchoo!/to sneeze
        āpó, granny/mother-in-law
·         
        
·         
        
        
        
·         
        Ābódīng, Aberdeen (city on east coast of Scotland)
        
        
·西         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Āmíng, Al-Amin
        
        
        
西         
        
        
西         
        
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
·         
        
        
        
        Ātèlāsī, Atlas (Titan in Greek mythology)/Atlas mountains of north Africa
        
        
        
        
·         
        
        Ātèjīnsī, Atkins (name)
        
        
        āmǐbā, amoeba (loanword)
·         
·         
        Ābǐràng, [阿比讓], Abidjan (city in Ivory Coast)
        Ātílā, Attila (406-453), Hun emperor, known as the scourge of God
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Ākǎdíyà, [阿卡迪亞], Arcadia (loanword)
        
·         
        
        
        Ādídásī, [阿迪達斯], Adidas (sportswear company)
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Ālāmùtú, [阿拉木圖], Almaty, previous capital of Kazakhstan
        
        
        
·         
        
··         
        Ākèlún, [阿克倫], Acheron River in Epirus, northwest Greece
        gāngzhèngbùē, [剛正不阿], upright and plainspoken
        
        Āduōnísī, Adonis, figure in Greek mythology
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Āhuàtián, [阿華田], Ovaltine (brand)
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        Ābālāqìyà, [阿巴拉契亞], Appalachian Mountains in North America
        
·         Ājiāshā·Kèlǐsīdì, Agatha Christie
        
        Āinièāsī, Aeneas, hero of Virgil's Aeneid
·         
        Āwéilā, [阿維拉], Avila, Spain
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
西         āmòxīlín, amoxicillin (loanword)
        
        
        
        
        Ābǔdùlā, Abdullah (name)
        
·         
西         
        
        
·         
西·         
        
·         
··         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Āsītǎnà, [阿斯塔納], Astana, capital of Kazakhstan
        
·         
·         
        
·         
        
·         Ānuòdé·Shīwǎxīngé, [阿諾德·施瓦辛格], Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California 2...
        
        
        
        
        
        Ādǒu, A-dou, nickname of Liu Chan 劉禪|刘禅 (207-271), son of Liu Bei, reigned as Shu Han ...
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        
        
        
        
·         
        
        Āměiníyà, [阿美尼亞], variant of 亞美尼亞|亚美尼亚[Yà měi ní yà], Armenia
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        Ālādīng, Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One N...
·         
        
·         
        
··         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        Āsītúlǐyàsī, [阿斯圖里亞斯], Asturias, northwest Spanish autonomous principality on the bay of Biscay/ancient...
        
        
        
西         
·         
        
··         
        
·         
西         Ābǐxīníyà, [阿比西尼亞], Abyssinia, historical name of Ethiopia
        
        ĀlābóBàndǎo, [阿拉伯半島], Arabian Peninsula
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        ĀliúshēnQúndǎo, [阿留申群島], Aleutian Islands (trailing 2250 km southwest of Alaska almost down to Kamtchatka...
        
西         Āxīmòfū, Isaac Asimov (1920-1992), American author and biochemist
··         
        
        Wǎnǔātú, [瓦努阿圖], Vanuatu in south pacific (formerly New Hebrides)
        
        
        
西         
        
··         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         Ānuò·Shīwǎxīngé, [阿諾·施瓦辛格], Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California 2...
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         Āsīdùn·Mǎdīng, [阿斯頓·馬丁], Aston Martin
        Léinuòā, [雷諾阿], Renoir (name)/Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), French impressionist painter
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        Āsàibàijiāng, Azerbaijan
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Ābùhāzī, [阿布哈茲], Abkhazia, region in Georgia
        
·         
        
        
        
        
        Ādān, Adam (name)/Aden, capital of Yemen
        
        
        
        
        
        
        
        
        Āmǔhālā, Amhara (province, language and ethnic group of Ethiopia)/Amharic/Ethiopian
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
··         
        
·         
        ĀsūShān, [阿蘇山], Mount Aso, active volcano in Kyushu, Japan
·         
        
·         
        
        
        
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        Ābùzhābǐ, Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE)
        
·         
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
西         
        
        
·         
        Ālǐsītuōfēn, Aristophanes (c. 448-380 BC), Greek comic playwright
        
        Ālāfǎtè, Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Pales...
·         
        
        
        
        
·         
        ĀlābóHǎi, Arabian Sea
        
        
·         
        
        
西·         
        Āěrbótǎ, [阿爾伯塔], Alberta province of Canada, capital Edmonton 埃德蒙頓|埃德蒙顿[Āi dé méng dùn]
·         
        ākǎbèilā, [阿卡貝拉], a cappella (loanword)
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
··         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·西         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
··         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
··         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
西·         
·         
        
        
        
        
        
··         
        
        
·         
        
        
··         
        
        
·         Āěrfǎ·Luómìōu, [阿爾法·羅密歐], Alfa Romeo
·怀         
        
        
·         
·         
        
·         
        
·西         
        
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
        
·         
··         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
··         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
··         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        Ākèlā, Accra, capital of Ghana
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        Bōāsī, Boaz (son of Salmon and Rahab)
        
·         
·         
        
        
·         
西·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        Ālìkǎntè, Alicante
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
····         
·         
        Āsàmǔ, [阿薩姆], Assam, India
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·西         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
··         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        Āsēn, Assen, city in the Netherlands
        
        
西·         
        
        
···         
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
西·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Ākǎ, Acre, city in Israel, also known as Akko
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        āmèi, younger sister
        āmā, [阿媽], grandma (paternal) (Tw)/(dialect) mother/nurse/amah/(Manchu) father
·         
·         
西         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
西·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
西         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
西         
·西         
·         
        
·西         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·