HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 25590
[雪萊] Xuělái Shelley
abbr. for 珀西・比希・雪萊
>珀西・比希・雪莱[Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái]

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Xuě/xuě, surname Xue, snow/snowfall/CL:場|场[cháng]/to have the appearance of snow/to wipe ...
        xuějiā, cigar (loanword)
        huáxuě, to ski/skiing
        xuěqiāo, sled/sledge/sleigh/bobsled
        xiàxuě, to snow
        
        
        xuěhuā, snowflake
        bàofēngxuě, [暴風雪], snowstorm/blizzard/CL:場|场[cháng]
        bīngxuě, ice and snow
        BáixuěGōngzhǔ, Snow White
        xuěgāo, frozen treat
        xuěqiú, snowball
        xuěrén, snowman/yeti
        Xuělí/xuělí, Sydney, capital of New South Wales, Australia/also written 悉尼[Xī ní], snow pear ...
        Dàxuě, Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December
        xuěshàngjiāshuāng, to add hail to snow (idiom); one disaster on top of another/to make things worse...
        Xuěfólán, [雪佛蘭], Chevrolet
        Xiǎoxuě, Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th...
        xuěbēng, avalanche
        
        
        huáxuěbǎn, ski/CL:副[fù]/snowboard
        báixuě, snow
        xuěsōng, cedar tree/cedarwood
        
        
        Xuělái, [雪萊], Shelley/abbr. for 珀西・比希・雪萊|珀西・比希・雪莱[Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái]
        
        xuělìjiǔ, sherry (loanword)
        
        xuěbái, snow white
        
        jīxuě, [積雪], snow/snow cover/snow mantle
        bīngtiānxuědì, a world of ice and snow
        
        
        
        
        jiàngxuě, to snow/snowfall
        xuějiāyān, [雪茄煙], cigar
        
        xuězhōngsòngtàn, lit. to send coal during snow (idiom); fig. timely help/to provide help when one...
        
        dǎxuězhàng, to have a snowball fight
        
        
        xuěliàng, lit. bright as snow/shiny/dazzling/sharp (of eyes)
        
        
        Xuěbì, Sprite (soft drink)
        
        
        zhāoxuě, to exonerate/to clear (from an accusation)/to rehabilitate
        xuěbào, snow leopard
        xuěhuāgāo, vanishing cream/cold cream (makeup)
        
        báixuěáiái, [白雪皚皚], brilliant white snow cover (esp. of distant peaks)
        
        
·         
        
        
        xuěguì, [雪櫃], icebox/refrigerator (Hong Kong usage)
        
        
        Xuětiělóng, [雪鐵龍], Citroën (French car manufacturer)
        
        
        
        
        tàxuě, to go for a walk in the snow
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        xuěfólóng, [雪佛龍], Chevron (oil company)
        
        
        yǔjiāxuě, [雨夾雪], sleet/mixture of snow and rain
        
        
·西         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·西         
        Xuěchéng, Syracuse, New York
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        émáodàxuě, [鵝毛大雪], goose feather snow (idiom)/big heavy snow fall
        
        
        
        
        
        xǐxuě, to erase/to wipe out (a previous humiliation etc)
        
        
        
        
        
        

        Hǎoláiwù, [好萊塢], Hollywood
        lái, [萊], name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc)/Chenopodium album
        
        Bùláiēn, [布萊恩], Brian (name)
        Kèlái, [克萊], Clay (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Kèláidùn, [克萊頓], Clayton (name)/Crighton (name)
        
        
        Láisītè, [萊斯特], Lester or Leicester (name)/Leicester, English city in East Midlands
        
        
        
        
        
        
        
        Bùláiěr, [布萊爾], Blair (name)/Braille (name)/Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Brail...
        LáosīLáisī, [勞斯萊斯], Rolls-Royce
        
        
        
        
        
        Bèiěrgéláidé, [貝爾格萊德], Belgrade, capital of Serbia
        
        
        
        
        
        Kèláisīlè, [克萊斯勒], Chrysler
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         Láixī, [萊西], Laixi county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong
        Láitè, [萊特], Wright (surname)
        láimǔ, [萊姆], lime (loanword)
        
        
        Hāláimǔ, [哈萊姆], Harlem district of Manhattan
        
        
        Xuělái, [雪萊], Shelley/abbr. for 珀西・比希・雪萊|珀西・比希・雪莱[Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái]
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        láimǔbìng, [萊姆病], Lyme disease
        
        
·         
        
        
        
        
        Ādéláidé, [阿德萊德], Adelaide, capital of South Australia
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        Bùláiní, [布萊尼], Bryne (City in Rogaland, Norway)
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        Tuōláiduō, [托萊多], Toledo, Spain
        
        Sīláitèlín, [斯萊特林], Slytherin (Harry Potter)
        
        Pǔláisī, [普萊斯], Price (name)
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Láidùn, [萊頓], Leiden (the Netherlands)
        
        
        
        
        
        
        
·         
        Xībólái, [希伯萊], Hebrew
        
        
·         
·         
        
西·         
        
·         
·         
·         
        Wénlái, [文萊], Brunei Darussalam, independent sultanate in northwest Borneo
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        Láikǎ, [萊卡], Leica camera/Lycra (fiber or fabric)
        
·         
        
·         
        Láiángnàduō, [萊昂納多], Leonardo (name)
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
西         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        Kèláiméngtè, [克萊懞特], Clermont (French town)
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
西·         
·         
        
        
·         
西·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        láiwēnsījī, [萊溫斯基], (Monica) Lewinsky
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        Láibǐxī, [萊比錫], Leipzig, capital of Saxony, Germany
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
西·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        Xībóláiwén, [希伯萊文], Hebrew language
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        Bākèlái, [巴克萊], Barclay or Berkeley (name)
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
西·         
·         
        
        
        Mòlāláisī, [莫拉萊斯], Morales
·         
西·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
西         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
        Ōuláiyǎ, [歐萊雅], L'Oréal (French cosmetics company)
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
西         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
西         
·         
·         
        
西·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        Láibùnízī, [萊布尼茲], Leibnitz (name)/Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716), German mathematician...
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
西         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·西         
·         
··         
·         
        
        
        
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
··         
··         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
西·         
        
··         
        
        
        
        
·西         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·西         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        Pénglái, [蓬萊], Penglai county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong/Penglai, one of three fabled...
··         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
西         
        
··         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·