HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
HSK 6 word: freq index 2212
bǎomǔ nanny
housekeeper

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        bǎozhèng, [保證], guarantee/to guarantee/to ensure/to safeguard/to pledge/CL:個|个[gè]
        bǎohù, [保護], to protect/to defend/to safeguard/protection/CL:種|种[zhǒng]
        bǎochí, to keep/to maintain/to hold/to preserve
        quèbǎo, [確保], to ensure/to guarantee
        bǎoxiǎn, [保險], insurance/to insure/safe/secure/be sure/be bound to/CL:份[fèn]
        bǎoān, to ensure public security/to ensure safety (for workers engaged in production)/p...
        bǎoyòu, to bless and protect/blessing
        Bǎo/bǎo, Bulgaria/Bulgarian/abbr. for 保加利亞|保加利亚[Bǎo jiā lì yà], to defend/to protect/to k...
        bǎomǔ, nanny/housekeeper
        bǎomì, to keep sth confidential/to maintain secrecy
        bǎoliú, to retain/to continue to have/to preserve/to maintain/to reserve/reservations/to...
        bǎozhòng, to take care of oneself
        bǎoshǒu, conservative/to guard/to keep
        Bǎoluó, [保羅], Paul
        bǎocún, to conserve/to preserve/to keep/to save (a file etc) (computing)
        bǎoxiǎnxiāng, [保險箱], safe deposit box/a safe
        bǎozhù, to preserve/to save
        bǎoshì, [保釋], to release on bail/to bail
        bǎobiāo, [保鏢], bodyguard
        bǎowèi, [保衛], to defend/to safeguard
        bǎolíngqiú, [保齡球], bowling (loanword)/bowling ball
        bǎoguǎn, to assure/to guarantee/to take care of/to safeguard/certainly/surely
        bǎozhàng, to ensure/to guarantee/to safeguard
        dānbǎo, [擔保], to guarantee/to vouch for
        huánbǎo, [環保], environmental protection/environmentally friendly/abbr. for 環境保護|环境保护[huán jìng ...
        ānbǎo, to maintain security (abbr.)
        bǎoxiǎnguì, [保險櫃], a safe/strongbox
        
        bǎoquán, to save from damage/to preserve/to maintain/to keep in good repair
        
        shèbǎo, social insurance/abbr. for 社會保險|社会保险
        bǎojiàn, health protection/health care/to maintain in good health
        bǎoyǎng, [保養], to take good care of (or conserve) one's health/to keep in good repair/to mainta...
寿         rénshòubǎoxiǎn, [人壽保險], life insurance
        zìbǎo, to defend oneself/self-defense/self-preservation
        bǎodān, [保單], guarantee slip
        bǎonuǎn, to stay warm/to protect against the cold
        Bǎoshíjié, [保時捷], Porsche (car company)
        Bǎojiālìyà, [保加利亞], Bulgaria
        bǎoxiǎngàng, [保險槓], car bumper
        bǎoxiǎnsī, [保險絲], fuse wire/(electrical) fuse
        bǎoshǒupài, conservative faction
        bǎohùxìng, [保護性], protective
        
        Bǎoěr, [保爾], Paul (name)
        Shèngbǎoluó, [聖保羅], St Paul/São Paulo, city in Brazil
        tóubǎo, to take out insurance/to insure
        
        
        bǎohùqū, [保護區], conservation district/CL:個|个[gè],片[piàn]
        nánbǎo, [難保], hard to say/can't guarantee/difficult to protect/difficult to preserve
        
        bǎoxiǎndān, [保險單], an insurance policy
        
        Gàishìtàibǎo, [蓋世太保], Gestapo
        
        shèhuìbǎoxiǎn, [社會保險], social security/abbr. to 社保
        
        
        bǎoxiǎnfèi, [保險費], insurance fee
        bǎozhèngjīn, [保證金], earnest money/cash deposit/bail/margin (in derivative trading)
        bǎozhìqī, [保質期], date of use (on foodstuffs)/best before date
        Tàibǎo/tàibǎo, Taibao or Taipao city in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jiā yì xiàn], west Taiwan, a very...
        
        bǎoshǒudǎng, [保守黨], conservative political parties
        
        bǎosòng, to recommend (for admission to school)
        bǎohùsǎn, [保護傘], protective umbrella/fig. person affording protection (esp. corrupt)
        bǎoguǎnyuán, [保管員], custodian/storeroom clerk
        
        bǎojié, [保潔], sanitation
        bǎoxiū, to promise to keep sth in good repair/guarantee/warranty
·         
        bǎowēn, [保溫], to keep hot/heat preservation/Thermos (bottle)
        bǎozhèngrén, [保證人], guarantor/bailor
        bǎozhǔn, to guarantee/reliable/for sure
        bǎoyǒu, to keep/to retain
        bǎoyù, childcare/conservation (of the environment etc)
        huánbǎojú, [環保局], environment protection office/PRC National bureau of environmental protection
        bǎomìxìng, secrecy
        
        
        
        bǎocáng, keep in store/preserve
        
        bǎohùrén, [保護人], guardian/carer/patron
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        bǎofèi, [保費], insurance premium
        Kāngbǎo, Kangbao county in Zhangjiakou 張家口|张家口[Zhāng jiā kǒu], Hebei
        
·         
        bǎojiāwèiguó, [保家衛國], guard home, defend the country (idiom); national defense
        míngzhébǎoshēn, a wise man looks after his own hide (idiom)/to put one's own safety before matte...
        
        bǎohùsè, [保護色], protective coloration/camouflage
        bǎodǐ, to break even/to guarantee a minimum (salary etc)
·         
        
        
        
        
        Dàjiǔbǎo, Japanese surname and place name Oukubo
        bǎoxiūqī, guarantee period/warranty period
        
·         
        
·         
·         
        bǎohuángdǎng, [保皇黨], royalists
        
        lìbǎo, to seek to protect/to ensure/to maintain/to guard
        
        bǎojià, [保駕], escort the Emperor (also used jocularly)
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        zhǔnbǎo, [準保], certainly/for sure
        
        bǎoshǒuzhǔyì, [保守主義], conservatism
·         
        zìránbǎohùqū, [自然保護區], nature reserve
        
        
        Bǎodé, Baode county in Xinzhou 忻州[Xīn zhōu], Shanxi
        Bǎodìng, Baoding prefecture level city in Hebei
        Débǎo, Debao county in Baise 百色[Bǎi sè], Guangxi
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        bǎohùzhǔyì, [保護主義], protectionism
·         
        
        
        
        bǎojiàncāo, health exercises
        
        
        
·         
·         
        bǎohùguó, [保護國], protectorate
        
        
        
        
        
        
        
        bǎoshuì, [保稅], duty free
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        bǎobuqí, [保不齊], more likely than not/quite possible/on the cards
        
        
·         
        
·         
·怀         
        
·         
·         
        
        
        zhāobùbǎoxī, at dawn, not sure of lasting to evening (idiom); precarious state/imminent crisi...
·         
        
        
·         
·         
        
        
··         
        
·         
··         
·         
        
        bǎocháng/bǎozhǎng, [保長], (math.) distance-preserving/isometric, head of a bao in the Bao-Jia system 保甲制度[...
        
·         
        
··         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        bǎorén, guarantor/person paying bail
        
·         
        Bǎoěrsēn, [保爾森], Paulson or Powellson (name)/Henry (Hank) Paulson (1946-), US banker, US Treasury...
        
        
        
·         
        
··         
·         
        
·         
        
        
·         

        Tāngmǔ, [湯姆], Tom (name)
        bǎomǔ, nanny/housekeeper
        
        Zhānmǔsī, James (name)
        
        
        Āmǔsītèdān, Amsterdam, capital of Netherlands
        Āmǔsītèlǎng, surname Armstrong
        
        Sàdámǔ, [薩達姆], Saddam
        
        
        
        
        
        
        
        Hāmǔléitè, Hamlet (name)/the Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark c. 1601 by William Shakes...
        
        
·         
        
        Bèikèhànmǔ, [貝克漢姆], Beckenham or Beckham (name)/David Beckham (1975-), British midfield footballer
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        láimǔ, [萊姆], lime (loanword)
        Hāláimǔ, [哈萊姆], Harlem district of Manhattan
        
·         
        
        
西·         
        Nímǔ, Nîmes (city in France)
        
        
        
        
        
        
        
        Fúluòmǔ, Fromm (psychoanalyst)
        
        
        láimǔbìng, [萊姆病], Lyme disease
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Wūěrmǔ, [烏爾姆], Ulm (city in Germany)
        
        
        KèlǐmǔlínGōng, [克里姆林宮], the Kremlin
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
西         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
西         
西·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
西         
·         
·         
        
        Sāilèmǔ, Salem, capital of Oregon/Salem, city in Massachusets/Salem, city in India
        
        dámǔdàn, [達姆彈], dumdum bullet (loanword)/expanding bullet
        
·         
        
·         
        
        Lāmǔsīfēiěrdé, [拉姆斯菲爾德], (Donald) Rumsfeld, secretary of Defense
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        Bólāmǔsī, Brahms (name)/Johannes Brahms (1833-1897), German romantic composer
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
西         
        
·         
·         
西         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        Gǔgēnhǎimǔ, Guggenheim (name)
        Gélāhànmǔ, [格拉漢姆], Graham or Graeme (name)
·         
·         
·         
        
        
        
        lǎngmǔ, rum (beverage) (loanword)
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        ōumǔ, [歐姆], ohm (loanword)
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        Lánmǔ/lánmǔ, [蘭姆], Lamb (name), rum (beverage) (loanword)
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
··         
        
        
        Tāngmǔxùn, [湯姆遜], Thomson (name)
        
        
        
·西         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·西         
        
西·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
西         
        
··         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
        
·         
        
        
·西·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
··         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        Āmǔhālā, Amhara (province, language and ethnic group of Ethiopia)/Amharic/Ethiopian
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        Mànhǎimǔ, Mannheim, German city at the confluence of Rhine and Neckar
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
··         
西         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
西·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
西         
··         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
西         
        
·西         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
··         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        Mǔbābānà, [姆巴巴納], Mbabane, capital of Swaziland
        
·         
··         
··         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
··         
        
·怀         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
··         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
··         
·西         
        
·西         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
··         
·         
        
·         
··         
        
··         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
西         
·         
·         
·         
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
西·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        Āsàmǔ, [阿薩姆], Assam, India
·西         
·         
·         
        
··         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·西·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
        
··         
·         
        
·         
··         
        
        
·         
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
西·         
西·         
        
··         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
··         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
··         
        
        
·         
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
西         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
·