HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 21195
[珠穆朗瑪峰] ZhūmùlǎngmǎFēng Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan)
Mt Everest
Nepalese: Sagarmatha

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        zhūbǎo, [珠寶], pearls/jewels/precious stones
        zhēnzhū, pearl/CL:顆|颗[kē]
        zhū, bead/pearl/CL:粒[lì],顆|颗[kē]
        zhūzi, pearl/bead/CL:粒[lì],顆|颗[kē]
        
        yǎnzhū, one's eyes/eyeball
        Hǎizhū, Haizhu district of Guangzhou city 廣州市|广州市[Guǎng zhōu shì], Guangdong
        
        
        
        ZhēnzhūGǎng, Pearl Harbor (Hawaii)
        ZhūmùlǎngmǎFēng, [珠穆朗瑪峰], Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan)/Mt Everest/Nepalese: Sagarmatha
        
        
        
        yuánzhūbǐ, [圓珠筆], ballpoint pen/CL:支[zhī],枝[zhī]
        
        
        niànzhū, prayer beads/rosary/rosary beads/CL:串[chuàn]
        
        
        zhǎngshàngmíngzhū, lit. a pearl in the palm (idiom)/fig. beloved person (esp. daughter)
        
        
        
        hànzhū, beads of sweat
        míngzhū, pearl/jewel (of great value)
        gǔnzhū, [滾珠], bearing ball
        lùzhū, dewdrop
        
        
        Zhūfēng, abbr. for 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan)/Mt Everest/Nepales...
        
        gāngzhū, [鋼珠], steel ball/bearing ball
        miàoyǔliánzhū, [妙語連珠], sparkling with wit (idiom)
        lèizhū, [淚珠], a teardrop
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        zhūliánbìhé, [珠聯璧合], string of pearl and jade (idiom); ideal combination/perfect pair
        
        yúmùhùnzhū, [魚目混珠], to pass off fish eyes for pearls/to pass off fake products as genuine (idiom)
        liánzhūpào, [連珠砲], barrage of gunfire (often used as a metaphor for rapid speech)
        
        
        Zhūjiāng, Pearl River (Guangdong)
        
        
        liánzhū, [連珠], joined as a string of pearls/in rapid succession/alignment/Renju, a Japanese gam...
        
        shuǐzhū, droplet/dewdrop
        
        
        
        
        
        
        
        
        Qīlóngzhū, [七龍珠], Dragon Ball, Japanese manga and anime series
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        Mùsīlín, Muslim
        Mù/mù, surname Mu, solemn/reverent/calm/burial position in an ancestral tomb (old)/old ...
        Mùhǎnmòdé, Mohammed (c. 570-632), central figure of Islam and prophet of God
        
        
        ZhūmùlǎngmǎFēng, [珠穆朗瑪峰], Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan)/Mt Everest/Nepalese: Sagarmatha
·         
·         
        
        Mùdí, Moody's, company specializing in financial market ratings
        
        
        
        
        
        
        Mùsàwéi, [穆薩維], Moussavi, Mir Hussein (1941-), candidate in Iran's disputed 2009 elections
        sùmù, [肅穆], solemn and respectful/serene
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·西         
        
        
        
        Mùshālāfū, Pervez Musharraf (1943-), Pakistani general and politician, president 2001-2008
        
·         
        
        
        
·         
        
        
西         
·         
        Kātǔmù, Khartoum, capital of Sudan
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
····         
        
        
        
·         
·         
        
··         
        
·         
        
·         
··         
·         
·西·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
西         
·         
        
        
        
        
··         
        
··         
·         

        lǎng, clear/bright
        Bùlǎng, Brown (name)/Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister 2007-2010
西         
        Āmǔsītèlǎng, surname Armstrong
        Yīlǎng, Iran
        lǎngdú, [朗讀], to read aloud
        kèlǎng, krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden) (loanword)
        qínglǎng, sunny and cloudless
        kāilǎng, [開朗], spacious and well-lit/open and clear/(of character) optimistic/cheerful/carefree
        mínglǎng, bright/clear/obvious/forthright/open-minded/bright and cheerful
        Bùlǎngkèsī, The Bronx, borough of New York City/Bronx County (coextensive with The Bronx)/al...
        lǎngsòng, [朗誦], to read aloud with expression/to recite/to declaim
西         
        ZhūmùlǎngmǎFēng, [珠穆朗瑪峰], Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan)/Mt Everest/Nepalese: Sagarmatha
西         
        Mǐkāilǎngjīluó, [米開朗基羅], Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Renaissance painter and sculptor
        
        yìnglǎng, robust/healthy
        
        
        Fólǎnggē, Franco (name)/Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dict...
        
·         
        
        
        
        
        
        lǎnglǎngshàngkǒu, to flow right off the tongue (of lyrics or poetry)/to recite with ease/catchy (o...
        
        
        
        
        huòránkāilǎng, [豁然開朗], suddenly opens up to a wide panorama (idiom); to come to a wide clearing/fig. ev...
西         
·         
·         
        
        Pǔlǎngkè, Max Planck (1858-1947), German physicist
        
        
        
        
·         
        
        
        
西         
        
西         
        
        
        
        
        bùlǎngní, brownie (pastry) (loanword)
        
·         
        
·         
        
        Báilǎng, Bainang county, Tibetan: Pa snam rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet
        
西·         
西         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        Bólǎngníng, [勃朗寧], Browning, US firearm brand
        
·         
        
·         
西·         
        shuǎnglǎng, clear and bright (of weather)/straightforward/candid/open
·         
·         
西·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        lǎngmǔ, rum (beverage) (loanword)
·         
·         
西·         
        
        
·         
·         
        
··         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        Bùlǎngshì, The Bronx, borough of New York City/Bronx County (coextensive with The Bronx)/al...
        
·         
·         
        
西         
·         
西·         
        
        
        
        
        
西         
        
·         
·         
        
西         
·         
        
        
·         
西         
        
        Tèlǎngpǔ, Donald Trump (1946-), American business magnate, US president 2017-
西         
·         
        
        
        qīnglǎng, clear and bright/unclouded/clear and sonorous (voice)/clear and lively (narrativ...
        
·         
        Mìtèlǎng, Mitterrand
·         
        
·         
·         
        
·         
        Kèlǎngdàikè, Klondike in northwest Canada
        
        
        
        
西·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
怀·         
        
        
·西         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
··         
        
西·         
        
·西·         
        
        
·         
        
·怀         
·         
·         
·西         
        
        
        
        
·         
        
·         
西·         
        
        
·         
·         
·西         
·西         
        
·         
·         
·         
·         
·         
··         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        shālǎng, sirloin (loanword)
·         
        
·         
        
·         
·         Mǎkèsī·Pǔlǎngkè, [馬克斯·普朗克], Max Planck (1858-1947), German physicist who first postulated quantization of en...
        
        
·         
西·         
··         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·西·         
        
        
·         
··         
·         
·         
西·         
·西·         
        
·         
西·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
西         
        
        
·         
        
·         
··         
西         
·         
·         
        
·         
西·         
·         
·         
西·         
·         
        
·         
·         
        
·西         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
西··         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
西         

        Mǎlì, [瑪麗], Mary or Marie (name)/Mali
        mǎ, [瑪], agate/cornelian
        
        
        Mǎlìyà, [瑪利亞], Mary (biblical name)
        Mǎgélìtè/mǎgélìtè, [瑪格麗特], Margaret (name), margarita (cocktail)
        Mǎlìyà, [瑪麗亞], Maria (name)
        Mǎyǎ, [瑪雅], Maya (civilization)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Wòěrmǎ, [沃爾瑪], Wal-Mart, Walmart (retailer)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Āmǎní, [阿瑪尼], Armani (fashion designer)
        ZhūmùlǎngmǎFēng, [珠穆朗瑪峰], Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan)/Mt Everest/Nepalese: Sagarmatha
        
        
        
        Àimǎ, [愛瑪], Emma (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        Mǎyǎrén, [瑪雅人], Maya peoples
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        Mǎlìyà, [瑪麗婭], Maria (name)/St Mary
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         xīgémǎ, [西格瑪], sigma (Greek letter Σσ)/(symbol for standard deviation in statistics)
        Mǎdélín/mǎdélín, [瑪德琳], Madeleine (name), madeleine (French cake)
        mǎnǎo, [瑪瑙], cornelian (mineral)/agate
        
        Mǎshālādì, [瑪莎拉蒂], Maserati
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
西         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        mǎfēn, [瑪芬], muffin (loanword)
        
        
··         
        
        
·         
        
        
        
        mǎkǎ, [瑪卡], maca (Lepidium meyenii)
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
西         
        
        
·         
        
·         
        
西         
···         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        mǎqíduǒ, [瑪奇朵], macchiato (loanword)/latte macchiato (coffee)
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
··         
        
··         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
··         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        Suǒduōmǎ, [索多瑪], Sodom
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
··         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
··         
        Mǎkèxīn, [瑪克辛], Maxine (name)
        
··         
··         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        Fǎdìmǎ, [法蒂瑪], Fatimah (name)
        
        
·         
·         
        
·         
        Gámǎlán, [噶瑪蘭], Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan/old name of Yilan 宜蘭|宜兰 county,...
        
        
        
        Suǒduōmǎ, [所多瑪], Sodom
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
··         
·         
西         
··         
        
·         
        
        
西         
西         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
··         
··         
        
西         
··         
        
·         
·         
        
·         
···         
··西         
        
·         
        
···         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
···         
        
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
··         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
···         
        
        
        
        
·         
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
··         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
··         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
西·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
··         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
··西         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        Wēimǎ, [威瑪], Weimar (German city)
        
        
        
        
        
·         
·         
西         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
怀         
··西         
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
西         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
··         
··         
        
        
        
        
·