HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 74202
[聖凱瑟琳] ShèngKǎisèlín Saint Catherine

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        shèng, [聖], holy/sacred/saint/sage
        Shèngdàn, [聖誕], Christmas/birthday of reigning Emperor/Confucius' birthday
        Shèngdànjié, [聖誕節], Christmas time/Christmas season/Christmas
        ShèngdànLǎorén, [聖誕老人], Father Christmas/Santa Claus
        Shèngjīng, [聖經], Holy Bible/the Confucian classics/CL:本[běn],部[bù]
        shénshèng, [神聖], divine/hallow/holy/sacred
        Shèngdìyàgē, [聖地亞哥], Santiago, capital of Chile/San Diego, California
        Shèngmǔ/shèngmǔ, [聖母], the Virgin Mary, goddess
        shèngrén, [聖人], saint/sage/refers to Confucius 孔子[Kǒng zǐ]/the current reigning Emperor
        Shèngdànshù, [聖誕樹], Christmas tree
        shèngdì, [聖地], holy land (of a religion)/sacred place/shrine/holy city (such as Jerusalem, Mecc...
        Shènglíng, [聖靈], Holy Ghost/Holy Spirit
        shèngtú, [聖徒], saint
        shèngjié, [聖潔], pure and holy
殿         shèngdiàn, [聖殿], temple
        ShèngFù, [聖父], Holy Father/God the Father (in the Christian Trinity)
        cháoshèng, [朝聖], to make a pilgrimage
        shèngshuǐ, [聖水], holy water
        Shèngzǐ, [聖子], Holy Son/Jesus Christ/God the Son (in the Christian Trinity)
        Shènglùyìsī, [聖路易斯], St Louis, large city in eastern Missouri
        
        
        Shèngdànkǎ, [聖誕卡], Christmas card
        shèngcān, [聖餐], Holy communion (of the Christian mass)/sacrament
        Shèngbǎoluó, [聖保羅], St Paul/São Paulo, city in Brazil
        ShèngHúān, [聖胡安], San Juan, capital of Puerto Rico
        
        
        
        
        
        shèngchéng, [聖城], Holy City
        
        shèngQiáozhì, [聖喬治], St George
        ShèngBǐdébǎo, [聖彼得堡], Saint Petersburg (city in Russia)
        shèngxián, [聖賢], a sage/wise and holy man/virtuous ruler/Buddhist lama/wine
        shèngtǐ, [聖體], the Emperor's body/Jesus' body/communion wafer (in Christian mass)
        
        ShèngBǐdé, [聖彼得], Saint Peter
        
        
        
        
        
        
        
        ShèngYuēhàn, [聖約翰], Saint John
        
        
        
        ShèngĀndōngníào, [聖安東尼奧], San Antonio, Texas
        shènghuǒ, [聖火], sacred fire/Olympic flame
        
        
        
        
        shènggē, [聖歌], hymn
        
        
·         
        
        
        
        
        shèngzhǐ, [聖旨], imperial edict
·         
        
·         
西         
        
        shèngshǒu, [聖手], divine physician/sage doctor/highly skilled practitioner
        
        shèngdài, [聖代], sundae (loanword)
        shèngzhàn, [聖戰], Holy war/jihad
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        shèngxiàng, [聖像], icon/iconic/religious image/figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virg...
西         
        
···         
        
        Shèngmǎlìnuò, [聖馬力諾], San Marino
        
        ShèngPàtèlǐkè, [聖帕特里克], Saint Patrick
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        shèngshàng, [聖上], courtier's or minister's form of address for the current Emperor
        ShèngFēi, [聖菲], Santa Fe
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        ShèngSàěrwǎduō, [聖薩爾瓦多], San Salvador, capital of El Salvador
        
        
        
        
        
        
        
        
        ShèngYīng, [聖嬰], El Niño (meteorology)/Holy Infant (cf biblical nativity story)
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        ShèngÀogǔsīdīng, [聖奧古斯丁], St Augustine/Aurelius Augustinus (354-430), theologian and Christian philosopher...
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        shèngyào, [聖藥], panacea
        
        ShèngYuēsèfū, [聖約瑟夫], Saint Joseph
        
        
        
        
        shèngyuē, [聖約], covenant
        shènglǐ, [聖禮], Holy sacrament/Christian rite (esp. Protestant)/also called 聖事|圣事 by Catholics
·         
        
        
        
        
        
        shèngxīn, [聖心], Sacred Heart (Christian)
·         
        
        
        
·         
        
        
西         ShèngLúxīyà, [聖盧西亞], Saint Lucia
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Sūndàshèng, [孫大聖], Great-Sage Sun/Sun Wukong 孫悟空|孙悟空[Sūn Wù kōng]
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        shèngshī, [聖詩], hymn
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        ShèngKǎisèlín, [聖凱瑟琳], Saint Catherine
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        shèngjūn, [聖君], sage
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        shèngmiào, [聖廟], shrine to a sage (esp. Confucius)
·         
        
        
        
        
·         
        
        ShèngDuōmínggè, [聖多明各], Santo Domingo, capital of the Dominican Republic
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
···         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
西         
西         
        
        
        
·         
        
        
西         
        
        
        
        
        
·         
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
··         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
西         
        

        Kǎiwén, [凱文], Kevin (person name)
        Kǎitè, [凱特], Kate (name)
        Kǎidì, [凱蒂], (name) Kitty, Cathy, Katy, Caddy etc
        
        Kǎisèlín, [凱瑟琳], Catherine (name)/Katherine
        Kǎi/kǎi, [凱], surname Kai, triumphant/victorious/chi (Greek letter Χχ)
        
        Kǎilì, [凱利], Kelly (person name)
        Kǎisā, [凱撒], Caesar or Kaiser (name)
西         
        
        
        
        Kǎidílākè, [凱迪拉克], Cadillac
        
        
        
        
        kǎixuán, [凱旋], to return in triumph/to return victorious
        Màikǎiēn, [麥凱恩], McCain (name)/John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona...
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        kǎigē, [凱歌], triumphal hymn/victory song/paean
        
        
        
        
·         
        
        
        Kǎiníēn, [凱尼恩], Kenyon/Canyon (name)
        
西         
        
        
        
        
        kǎizi, [凱子], (slang) rich, good-looking guy
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        Kǎilǐ, [凱里], Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefectur...
·         
        
·         
        
·         
西·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
西         
·         
·         Hǎilún·Kǎilē, [海倫·凱勒], Helen Keller (1880-1968), famous American deaf-blind author and activist (whose ...
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        Kǎichè, [凱徹], variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor)
        
西·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
西·         
        
·         
        
·         
·         
        Kǎiēnsī, [凱恩斯], Keynes (name)/John Maynard Keynes (1883-1946), influential British economist
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        kǎixuánmén, [凱旋門], triumphal arch
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
西         
·         
··         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
西         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·西         
··         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        ShèngKǎisèlín, [聖凱瑟琳], Saint Catherine
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
西         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·西         
·         
西·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·西         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
        
        
·         
·西         
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
        
·         
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
西         
        
        
·         
西·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
··西         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·西         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
··         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        
        
        
        
        
··         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
西         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
西         
        
        
··         
        
        
·         
        
··         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         

        Yàsè, [亞瑟], Arthur (name)
        Kǎisèlín, [凱瑟琳], Catherine (name)/Katherine
        sè, a type of standing harp, smaller than konghou 箜篌, with 5-25 strings
        Yuēsèfū, [約瑟夫], Joseph (name)
        Yuēsè, [約瑟], Joseph (name)
        
        lúsè, [盧瑟], loser (loanword)
        
        Āsè, Arthur (name)
        
        
        
        Yàsèwáng, [亞瑟王], King Arthur
        
        
        Lúsèfú, [盧瑟福], Rutherford (name)/Ernest Rutherford (1871-1937), early nuclear physicist from Ne...
        
        
        Màikèāsè, [麥克阿瑟], General Douglas MacArthur (1880-1964), US commander in Pacific during WW, sacked...
        
        
        
        
        
·         
·         
        
··         
        
·         
        sèsè, trembling/rustling
        
        
·         
        
·         
        
·         
        Méisè, Moses (Catholic translation)/also 摩西 (Protestant translation)
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        sèsuō, [瑟縮], to curl up shivering (from cold)/timid and trembling (in fear)/to shrink/to cowe...
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·西·         
        
·         
        
·         Yuēsèfū·Sīdàlín, [約瑟夫·斯大林], Joseph Stalin (1879-1953), Soviet dictator
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        ShèngYuēsèfū, [聖約瑟夫], Saint Joseph
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
··         
        
        
        
        
·西·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        xiāosè, [蕭瑟], to rustle in the air/to rustle/to sough/bleak/desolate/chilly
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
··         
·         
        
        
··         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
··         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        ShèngKǎisèlín, [聖凱瑟琳], Saint Catherine
        
        
·         
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
··         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
怀         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
··         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
··         
        
·         
··         
·         
··