HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 15680
[麥凱恩] Màikǎiēn McCain (name)
John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Màikè/màikè, [麥克], Mike (name), microphone (loanword)
        Mài/mài, [麥], surname Mai, wheat/barley/oats
        
        màikèfēng, [麥克風], microphone (loanword)
        màipiàn, [麥片], oatmeal/rolled oats
        Màidíxùn, [麥迪遜], Madison (name)/Madison, capital of Wisconsin
        Dānmài, [丹麥], Denmark
        
        
        
        Màidāngláo, [麥當勞], MacDonald or McDonald (name)/McDonald's (fast food company)
        xiǎomài, [小麥], wheat/CL:粒[lì]
        
        
        màiyá, [麥芽], malt
        
        Màikǎiēn, [麥凱恩], McCain (name)/John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona...
        
        yànmài, [燕麥], oats
        
        Màidāngnà, [麥當娜], Madonna (1958-), US pop singer
        
        
        
        
        
        Màikèbái, [麥克白], Macbeth (name)/Macbeth, 1606 tragedy by William Shakespeare 莎士比亞|莎士比亚
        hēimài, [黑麥], rye (Secale cereale)
        
        
        
        
        Màikèāsè, [麥克阿瑟], General Douglas MacArthur (1880-1964), US commander in Pacific during WW, sacked...
        
        
        qiáomài, [蕎麥], buckwheat
        
·         
        Màidí, [麥迪], Tracy McGrady (1979-), former NBA player
        Màijiā, [麥加], Mecca, Saudi Arabia
        
        
        
        
        dàmài, [大麥], barley
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
        
        
··         
        
        
        màizi, [麥子], wheat/CL:株[zhū]
        
        
        
        
·         
        
        
        
        màijiǎo, [麥角], ergot
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        màifū, [麥麩], wheat bran
        Màidào, [麥道], McDonnell Douglas (plane company)
        
        
        
·         
        màiyátáng, [麥芽糖], maltose (sweet syrup)
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        Màizhélún, [麥哲倫], Magellan (1480-1521), Portuguese explorer
        
·         
        
        Kāmàilóng, [喀麥隆], Cameroon
        
        
        Màikě, [麥可], Mike (name)
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
西         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
西·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        màisuì, [麥穗], ear of wheat
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
··         
        
        
        Màikèsīwéi, [麥克斯韋], Maxwell (name)/James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathemati...
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        luǒmài, [裸麥], rye (Secale cereale)
        
西         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
西         
·         
        
·         
        
·         
        Màidìnà, [麥地那], Medina, Saudi Arabia
西·         
        
·         
        
        
        Màidélóng, [麥德龍], Metro supermarket chain (originally German)
        
        
        
        
        
·         
        Màidélín, [麥德林], Medellín, city in Colombia
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
··         
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        màirǔjīng, [麥乳精], malt milk extract
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
西         
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
西·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
··         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
··         
        Màikěnxī, [麥肯錫], MacKenzie/McKinsey
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
·         
        
··         
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
··         
        
        màilìzhǒng, [麥粒腫], sty (eyelid swelling)
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
西         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
··         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
··         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
··         
·         
        
        
        
·         
        
西·         
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
西         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        màikèwéi, [麥克維], (Timothy) McVeigh
        
··         
·         
西         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
西         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
··         
·         
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
··         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
·         
·西         
·         
        
        
西·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         

        Kǎiwén, [凱文], Kevin (person name)
        Kǎitè, [凱特], Kate (name)
        Kǎidì, [凱蒂], (name) Kitty, Cathy, Katy, Caddy etc
        
        Kǎisèlín, [凱瑟琳], Catherine (name)/Katherine
        Kǎi/kǎi, [凱], surname Kai, triumphant/victorious/chi (Greek letter Χχ)
        
        Kǎilì, [凱利], Kelly (person name)
        Kǎisā, [凱撒], Caesar or Kaiser (name)
西         
        
        
        
        Kǎidílākè, [凱迪拉克], Cadillac
        
        
        
        
        kǎixuán, [凱旋], to return in triumph/to return victorious
        Màikǎiēn, [麥凱恩], McCain (name)/John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona...
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        kǎigē, [凱歌], triumphal hymn/victory song/paean
        
        
        
        
·         
        
        
        Kǎiníēn, [凱尼恩], Kenyon/Canyon (name)
        
西         
        
        
        
        
        kǎizi, [凱子], (slang) rich, good-looking guy
        
        
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        Kǎilǐ, [凱里], Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefectur...
·         
        
·         
        
·         
西·         
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
西         
·         
·         Hǎilún·Kǎilē, [海倫·凱勒], Helen Keller (1880-1968), famous American deaf-blind author and activist (whose ...
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        Kǎichè, [凱徹], variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor)
        
西·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
西·         
        
·         
        
·         
·         
        Kǎiēnsī, [凱恩斯], Keynes (name)/John Maynard Keynes (1883-1946), influential British economist
·         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        kǎixuánmén, [凱旋門], triumphal arch
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
··         
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
西         
·         
··         
·         
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
西         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·西         
··         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
西         
        
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
··         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
·         
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
西·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
        
        ShèngKǎisèlín, [聖凱瑟琳], Saint Catherine
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
        
西         
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
·         
·西         
·         
西·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·西         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
··         
        
        
·         
·西         
        
·         
        
        
··         
        
·         
·         
·         
        
·         
西         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·