HSK东西 Scripts Advanced Search Radicals [collapse definitions]
Word: freq index 4065
Āijí Egypt

Character Composition

Character Compounds

Word Compounds


        Āijí, Egypt
        Āiwén, Evan/Avon/Ivan
        
        Āi/āi, abbr. for Egypt 埃及[Āi jí], dust/dirt/angstrom/phonetic ai or e
        
        
        
        Āisàiébǐyà, [埃塞俄比亞], Ethiopia
        Láoāidé, [勞埃德], Lloyd (name)/Lloyd's (London-based insurance group)
        
        
        chénāi, [塵埃], dust
        Āidé, Ed (name - Eduard)
        
        Píāiěr, [皮埃爾], Pierre (name)
        
        
        
        
        
        
        
        
        Āidéjiā, Edgar (name)
        
        Āilínnà, Elena (name)
        
        
        
        Chénāiluòdìng/chénāiluòdìng, [塵埃落定], "Red Poppies", novel by 阿來|阿来[Ā lái], lit. the dust has settled (idiom)/fig. to ...
        
        Āimǐěr, [埃米爾], Emir (Muslim ruler)/Amir
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Sūwéiāi, [蘇維埃], Soviet (council)
        
        
·         
        Āiwénsī, Evans/Ivins/Ivens
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
        lǐwéiāilā, [里維埃拉], riviera (loanword)
        
        
        
        
·         
        
        
        
        Āiěrpàsuǒ, [埃爾帕索], El Paso (Texas)
        Āisīkùluósī, [埃斯庫羅斯], Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven...
·         
        
        
        Āitǎ, ETA (Euskadi Ta Askatasuna or Basque homeland and freedom), Basque armed separat...
        
        
        
·怀         
西         
        
·         
        Āiěrjīn, [埃爾金], James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China w...
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
·         
        
        
        Méngbǐlìāi, Montpellier (French town)
        
        
·         
        
·怀         
西         
        
西         
西         
·         
·         
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
··         
        
·         
        
·         
·         
·         
        Āinièāsī, Aeneas, hero of Virgil's Aeneid
·         
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
西         
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
··         
        
·         
        
·         
··         
·         
·         
        
·西         
        
·         
·         
·         
        
·         
        
        
·         
        
·         
·         
        
·         
        
·         
        
        Āiěrnándésī, [埃爾南德斯], Hernández (name)
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
··         
·         
        
        
        
·         
西         
        
··         
·         
·         
        
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
        
        
        
··         
        
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
·         
        
        
·         
·         
        
        
·         
        
··         
        
·         
··         
·西         
        
        
        
        
·         
·         
·         
·         
西         
        
        
        
        
·         
··         
        
·         
        
        
        
·         
        Niǔāi, [紐埃], Niue (island)
        
        
·         
·         
·         
        
·         
        
·         
·         
·         
·         
·         
·         
        
        
·         
·         
·         
·         
        
        
··         
        
··         
        
·         
        
        
        
        
·         
        
·         
        Āilǐwēn, [埃里溫], Yerevan, capital of Armenia 亞美尼亞|亚美尼亚[Yà měi ní yà]
        
        
        
·         
··         
        
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
        
·         
西·         
··         
·         
·         
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
·         
        
        
        
··         
·         
·         
        
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
·         
        
·         
        
        
··         
·         
        
        
·         
·         
·         Āidéméng·Bókè, Edmund Burke (1729-1797), Irish philosopher and political scientist, member of B...
        
        
        
        
        
        
·         
        
·         
        
西         
·         
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
·         
        
·         
怀·         
        
·         
        
·         
        
        
        
        
        
·         
        
        
        
        
·         
·         
        
        
        
·         
        
·         
·         
        
··         
·         
        
·         
··         
        
        
        
·         
·         
        
·         
·         
·         
        
··         
·         
·         
        
·         
        
        
        
西         Kèluóāixīyà, [克羅埃西亞], Croatia (Tw)
        
·         
        
        
        
·         
··         
·         
        
        
·         

        yǐjí, as well as/too/and
        jí, and/to reach/up to/in time for
        jíshí, [及時], in time/promptly/without delay/timely
        Āijí, Egypt
        shèjí, to involve/to touch upon (a topic)
        láibují, [來不及], there's not enough time (to do sth)/it's too late (to do sth)
        láidejí, [來得及], there's still time/able to do sth in time
        pòbùjídài, impatient (idiom); in a hurry/itching to get on with it
        jígé, to pass an exam or a test/to meet a minimum standard
        tíjí, to mention/to raise (a subject)/to bring to sb's attention
        jíqí, (conjunction linking two nouns) and its .../and their .../and his .../and her .....
        wēijí, to endanger/to jeopardize/a danger (to life, national security etc)
        gùjí, [顧及], to take into consideration/to attend to
        chùjí, [觸及], to touch (physically, one's feelings etc)/to touch on (a topic)
        lìsuǒnéngjí, as far as one's capabilities extend (idiom); to the best of one's ability/within...
        cuòshǒubùjí, no time to deal with it (idiom); caught unprepared
        tánjí, [談及], to talk about/to mention
        Āěrjílìyà, [阿爾及利亞], Algeria
        bōjí, to spread to/to involve/to affect
        bùjí, to fall short of/not as good as/too late
        biànjí, to extend (everywhere)
        
        yāngjí, to bring disaster to
        gǎnbùjí, [趕不及], not enough time (to do sth)/too late (to do sth)
        jízǎo, at the earliest possible time/as soon as possible
        gǎndéjí, [趕得及], there is still time (to do sth)/to be able to do sth in time/to be able to make ...
        pǔjí, to spread extensively/to generalize/widespread/popular/universal/ubiquitous/perv...
        hòuhuǐmòjí, [後悔莫及], too late for regrets (idiom); It is useless to repent after the event.
        yǒuguòzhīérwúbùjí, [有過之而無不及], not to be inferior in any aspects (idiom)/to surpass/to outdo/(derog.) to be eve...
        Āěrjíěr, [阿爾及爾], Algiers, capital of Algeria
        zhuīhuǐmòjí, too late for regrets (idiom); It is useless to repent after the event.
        wàngchénmòjí, [望塵莫及], lit. to see only the other rider's dust and have no hope of catching up (idiom)/...
        qǐjí, to hope to reach/to strive for
        shǐliàowèijí, not expected at the outset (idiom)/unforeseen/to be surprised by the turn of eve...
        Āěrjílìyàrén, [阿爾及利亞人], Algerian
        
        guòyóubùjí, [過猶不及], too far is as bad as not enough (idiom, from the Analects)
        kěwàngérbùkějí, in sight but unattainable (idiom)/inaccessible
        
        lùnjí, [論及], to make reference to/to write about
        cùbùjífáng, to be caught off guard/without warning
        
        yánbùjíyì, [言不及義], to talk nonsense (idiom)/frivolous talk
        biānchángmòjí, [鞭長莫及], lit. the whip cannot reach (idiom); beyond one's influence/too far to be able to...
        liàojí, to anticipate/forecast/expectation/anticipation
        
        
        
        jíshíyǔ, [及時雨], timely rain/(fig.) timely assistance
        lìsuǒbùjí, beyond one's power (to do sth)
        fēngmǎniúbùxiāngjí, [風馬牛不相及], to be completely unrelated to one another (idiom)/irrelevant
        
        lěijí, to involve/to affect
        
        jízhì, by the time that

Look up 埃及 in other dictionaries

Page generated in 0.113393 seconds

If you find this site useful, let me know!